Aizdevuma pieteikums:

 • Aizpildi
  pieteikumu
 • Verificē
  profilu
 • Saņem
  aizdevumu
Klienta dati
Kontaktinformācija
Norādi derīgu e-pasta adresi, jo uz to tiks nosūtīts aizdevuma līgums.
Norādi derīgu tālruņa numuru, jo uz to saņemsi SMS kodu, ko vajadzēs ievadīt SMS laukā.
Parole
Izvēlies paroli, kas kalpos ilgstošai un atkārtotai lietošanai mājaslapā, un atbilst drošības nosacījumiem.
Parolei jābūt vismaz 7 rakstzīmes garai, jāsatur vismaz 1 lielais burts un 1 cipars. Parole nedrīkst saturēt atstarpes.
Finanses
Norādi savu ikmēneša finanšu plūsmu – ienākumus un izdevumus.
Norādi summu, ko veido tavi ikmēneša ienākumi – alga, pabalsti u.c.
Norādi summu, ko veido tavi ikmēneša izdevumi – komunālie maksājumi, transports, telekomunikācijas rēķini, kredītsaistību maksājumi u.c.
Patiesā labuma guvējs
Vai Jūs esat patiesā labuma guvējs?
Politiski nozīmīga persona
Vai esi politiski nozīmīga persona, viņa ģimenes loceklis vai ar viņu cieši saistīta persona?
Aizdevuma izmantošanas mērķis
Kāds ir paredzamais aizdevuma izmantošanas mērķis?
Lūdzu, ierakstiet aizdevuma izmantošanas mērķi
Personīgo kredītlimitu piedāvājumu saņemšana
Vai piekrīti no SIA “ViziaFinance” saņemt piedāvājumus par Tev personīgi pieejamo kredītlīnijas limitu, kas var tikts sagatavoti, veicot profilēšanu un apstrādājot Tavus datus par maksātspēju?
Datu saņemšana maksātspējas vērtēšanai
Lai varētu pieņemt lēmumu par kredīta piešķiršanu un uzraudzīt Tavu spēju atmaksāt kredītu, SIA “ViziaFinance” ir nepieciešams saņemt pilnvērtīgu informāciju par Tavām iespējām atmaksāt kredītu, tajā skaitā datus par Tevi, kas būs iekļauti parādvēstures datubāzēs un saistīto uzņēmumu datu bāzēs.

Piekrītu personas datu nosūtīšanai un saņemšanai no parādvēstures datubāzēm un saistīto uzņēmumu datu bāzēm privātuma politikā norādītajā kārtībā un apmērā:
! Nesniedzot augstākminēto piekrišanu, SIA "ViziaFinance" nevarēs pilnvērtīgi izvērtēt Tavu spēju atmaksāt kredītu, tādēļ kredīts Tev, visticamāk netiks izsniegts.

Vai Tu piekrīti, ka SIA “ViziaFinance” apstrādās Tevis uzrādītos datus citiem mērķiem, kas norādīti privātuma politikā (tajā skaitā -datu apstrāde kredīta atteikuma gadījumā, lai atkārtoti izvērtētu Tavu spēju atmaksāt kredītu)?
Komerciālu paziņojumu sūtīšana
Kā Tu turpmāk vēlies saņemt informāciju par SIA “ViziaFinance” jaunumiem, īpašajiem piedāvājumiem un citu vērtīgu informāciju? (Komerciālu paziņojumu sūtīšanai varam veikt profilēšanu un datu apstrādi, lai Tu saņemtu piemērotu un svarīgu informāciju.)

II daļa. Vispārējie noteikumi

Definīcijas

1. Aizdevēja konts: jebkurš I daļā un/vai Portālā norādītais Aizdevēja norēķinu konts.

2. Aizdevuma summa: I daļas 3. punktā norādītā un Kredītlīnijas limita ietvaros Klientam piešķirtā un neatmaksātā kredīta summa.

3. Anuitātes metode: Grafika sastādīšanas metode, saskaņā ar kuru Pamatsummas un Procentu maksājumu kopsumma katru mēnesi ir vienāda.

4. GPL: I daļas 7. punktā norādītās kredīta kopējās izmaksas Klientam, kas izteiktas gada procentos un kuru aprēķins veikts ar , pieņēmumuemot, ka Klients atmaksās Aizdevumu un samaksās Procentus Aizdevējam Grafikā noteiktajā apmērā un termiņāsaskaņā ar Grafiku

5. Grafiks: I daļā norādītie apmēri un termiņi Līguma maksājumu veikšanai (tai skaitā Aizdevuma summas atmaksai un Procentu samaksai).

6. Klienta e-pasts: Līgumā norādītā Klienta elektroniskā pasta adrese, kuras vienīgais lietotājs ir Klients.

7. Klienta konts: jebkurš Līgumā, zvanot no Telefona numura vai Profilā norādītais Klienta norēķinu konts, vai norēķinu konts, no kura Klients jebkad ir veicis pārskaitījumu Aizdevējam.

8. Komisijas: Līgumā un Portālā norādītās komisijas par Aizdevēja sniegtajiem pakalpojumiem Klientam.

9. Kopējā summa, kas jāmaksā Klientam: I daļas 9. punktā norādītā summa, kuru veido Aizdevuma summa un kredīta kopējas izmaksas Klientam, kuru aprēķins veikts ar pieņēmumu, ka Klients atmaksās Aizdevumu un samaksās Procentus Aizdevējam Grafikā noteiktajā apmērā un termiņā

10. Kredītlīnijas limits: I daļas 1. punktā norādītais kredīta summas limits, kura ietvaros Klients var atkārtoti lietot Aizdevēja piešķirto kredītu.

11. Līgums: šis starp Aizdevēju un Klientu noslēgtais kredīta līgums, kas sastāv no I daļas Pamatnoteikumiem, II daļas Vispārējiem noteikumiem, Portāla noteikumiem un visiem tā turpmākajiem grozījumiem.

12. Maksājuma datums: Grafikā norādītais datums (termiņš), līdz kuram Klientam ir jāsamaksā Mēneša maksājums.

13. Mēneša maksājums: Grafikā norādītā Pamatsummas un Procentu maksājumu kopsumma, kuras samaksa jāveic līdz Maksājuma datumam.

14. Nokavējuma procenti: I daļas 8. punktā norādītā atlīdzība par Pamatsummas atmaksas kavēšanu.

15. Mēneša maksājuma atlikšanas komisija: Grafika pēdējā kolonnā norādītās Komisijas par Grafikā noteikto Mēneša maksājumu termiņa atlikšanu par 30 dienām.

16. Pamatsumma: Grafikā norādītā daļa no neatmaksātās Aizdevuma summas, kuras atmaksa jāveic līdz Maksājuma datumam.

17. Portāls: Aizdevēja interneta vietne (šobrīd ar domēna vārdu www.vizia.lv), kurā caur Profilu identificē Klientu un notiek Pušu savstarpēja saziņa un informācijas apmaiņa.

18. Potenciālais kredītlīnijas limits: I daļas 2. punktā norādītais kredīta summas limits, līdz kuram var tikt palielināts Kredītlīnijas limits.

19. Procenti: Grafikā norādītā atlīdzība par Aizdevuma summas lietošanu, kuras samaksa jāveic līdz Maksājuma datumam.

20. Procentu likme: I 4.-6. punktā noteiktās procentu likmes.

21. Profils: Klienta personīgā vietne Portālā, kas Portālā ir pieejama pēc Klienta personas koda vai e-pasta un paroles ievadīšanas, ja Klients ir piekritis Portāla noteikumiem.

22. Puse/s: Klients un/vai Aizdevējs.

23. Telefona numurs: jebkurš Līgumā un/vai Profilā norādītais telefona numurs, kura vienīgais lietotājs ir Klients.

Līguma priekšmets un Aizdevuma summas izsniegšana

24. Aizdevējs piešķir Klientam Kredītlīnijas limitu, atļaujot tā ietvaros Klientam atkārtoti pieprasīt, saņemt un lietot Aizdevuma summu.

25. Klients pieprasa izsniegt katru Aizdevuma summu uz Klientam vēlamo atmaksas termiņu caur Profilu Portālā vai telefoniski, izmantojot Telefona numuru.

26. Pēc Klienta pieprasījuma saņemšanas Aizdevējs sagatavo iespējamos grozījumus Līguma I & II daļā, kas paredz Aizdevuma summas izsniegšanu, un iepazīstina ar tiem Klientu caur Profilu Portālā vai telefoniski, izmantojot Telefona numuru.

27. Ja Klients piekrīt Aizdevēja piedāvātajiem grozījumiem Līguma I & II daļā, tad Klients to apstiprina caur Profilu Portālā vai telefoniski, izmantojot Telefona numuru.

28. Pēc grozījumu Līguma I & II daļā noslēgšanas Aizdevējs izsniedz Klientam Aizdevuma summu ar pārskaitījumu uz Klienta kontu.

29. Ja Aizdevuma summa Klientam netiek izsniegta dēļ Klienta kļūdaini norādīta Klienta konta, tad grozījumi Līguma I & II daļā zaudē spēku, un Aizdevējs par to informē Klientu.

Citi Līguma maksājumi

30. Klients maksā Procentus par Aizdevuma summas faktisko izmantošanas laiku.

31. Aizdevējs ir tiesīgs vienpusēji samazināt Procentus, lai Mēneša maksājuma atlikšanas komisijas samaksas gadījumā Līguma kopējās izmaksas atbilstu normatīvajiem aktiem.

32. Klients Līgumā noteiktajos gadījumos maksā Komisijas (tai skaitā Mēneša maksājuma atlikšanas komisiju) un Nokavējuma procentus. Aizdevējs var mainīt Komisiju apmēru jebkurā laikā, to jauno apmēru publicējot Portālā.

33. Klientam nav jāmaksā Procenti, ja Aizdevuma summa pilnā apmērā ir atmaksāta Aizdevējam līdz Grafikā norādītajam pirmajam Maksājuma datumam.

Līguma maksājumu atmaksa un samaksa

34. Klients atmaksā Aizdevuma summu, samaksā Procentus un citus Līguma maksājumus Grafikā noteiktajā apmērā un termiņā ar pārskaitījumu uz Aizdevēja kontu.

35. Ja Klients kavē Grafika noteikto Maksājuma datumu Pamatsummas atmaksai, tad par katru kavēto dienu Klients maksā Nokavējuma procentus, kas tiek aprēķināti no kavētā Pamatsummas maksājuma.

36. Klients var atlikt Grafikā noteikto Maksājuma datumu par 30 dienām, samaksājot Mēneša maksājuma atlikšanas komisiju, ja Līguma maksājumu samaksa nav kavēta ilgāk nekā par 15 dienām vai Līgums nav pārkāpts citādi.

37. Ja Grafikā noteiktais Maksājuma datums ir atlikts, tad Klients 30 dienu atlikšanas termiņa laikā maksā tikai Mēneša maksājuma atlikšanas komisiju, bet Grafikā noteiktais Maksājuma termiņš Līguma maksājumiem tiek atlikts uz 30 dienām.

38. Klients var pilnībā vai daļēji veikt Līguma maksājumus pirms Grafikā noteiktā Maksājuma datuma, 3 darba dienas iepriekš informējot Aizdevēju telefoniski, izmantojot Telefona numuru, vai rakstveidā.

39. Ja Aizdevējs ir vienpusēji atkāpies no Līguma, tad Klients samaksā nesamaksātos Līguma maksājumus par laika posmu līdz Līguma izbeigšanai un likumiskos procentus līdz visu Līguma maksājumu samaksai.

Pušu tiesības un pienākumi. Citi noteikumi

40. Klients informē Aizdevēju par Līgumā norādītās Klienta informācijas (tai skaitā Klienta e-pasta, Telefona numura, Klienta konta), personu apliecinoša dokumenta vai Klienta maksātspējas izmaiņām (tai skaitā darba vietas maiņu vai zaudēšanu) 5 darba dienu laikā caur Profilu Portālā vai telefoniski, izmantojot Telefona numuru.

41. Aizdevējs var lūgt Klientu apstiprināt informāciju par Klientu vai apstiprināt izmaiņas tajā caur Profilu Portālā vai telefoniski, izmantojot Telefona numuru, vai citā Aizdevējam pieņemamā veidā. Aizdevējs līdz tam brīdim var neizsniegt Aizdevuma summu vai nepagarināt Grafikā noteikto Maksājuma datumu.

42. Ja Klienta identifikācija un saziņa ar Aizdevēju (tajā skaitā, lai pieprasītu Aizdevuma summas izsniegšanu vai lai apstiprinātu grozījumus Līguma I & II daļā) ir notikusi telefoniski, izmantojot Telefona numuru, un tās laikā Aizdevējam ir sniegta tā pieprasītā informācija par Līgumu, tad tiek uzskatīts, ka telefona saruna ir notikusi starp Pusēm, un tā ir saistoša Pusēm.

43. Aizdevējs telefona sarunas ieraksta ar mērķi pierādīt Klienta identifikācijas veikšanu un ar mērķi fiksēt Pušu saziņu (tai skaitā Aizdevuma summas izsniegšanas pieprasījumu vai grozījumu Līguma I & II daļā apstiprināšanu).

44. Aizdevējs var pārtraukt vai izbeigt Klienta identifikāciju un/vai Pušu saziņu caur Profilu Portālā vai telefoniski, izmantojot Telefona numuru, ja pēc Aizdevēja ieskatiem nav bijusi pilnvērtīga vai pienācīga Klienta identifikācija vai Pušu saziņa. Klientam nebūs nekādu pretenziju pret to.

45. Klients var 14 dienu laikā pēc Līguma noslēgšanas izmantot atteikuma tiesības un atkāpties no Līguma, ja Kredītlīnijas limits pārsniedz 140 EUR, rakstveidā paziņojot Aizdevējam.

46. Klients samaksā Līguma maksājumus par laika periodu līdz visas Aizdevuma summas atmaksas dienai 30 dienu laikā pēc paziņojuma par atteikuma tiesību izmantošanu nosūtīšanas Aizdevējam.

47. Klients caur profilu Portālā vai telefoniski, izmantojot Telefona numura, var saņemt bezmaksas informāciju par Klienta aktuālajām Līguma saistībām.

48. Ja Klients kavē Līguma maksājumus ilgāk par 7 dienām, tad Aizdevējs var izsūtīt Klientam atgādinājumus par parādu. Parāda gadījumā Aizņēmējs var ieturēt parāda atgūšanas izdevumus.

49. Aizdevējs ir tiesīgs nosūtīt (tajā skaitā no info@vizia.lv un norekini@vizia.lv) elektroniski sagatavotus dokumentus vai paziņojumus nerediģējamā PDF formātā bez Aizdevēja paraksta uz Klienta e-pastu.

50. Līguma noteikumiem neatbilstošs Klienta maksājums netiek uzskatīts par samaksātu līdz tā identifikācijas brīdim. Aizdevējs nosaka secību, kādā tiek dzēstas Klienta Līguma saistības. Aizdevējs atmaksā nepamatotu Klienta maksājumu 3 dienu laikā pēc Klienta pieprasījuma saņemšanas.

51. Kredītlīnijas limitu var paaugstināt līdz Potenciālā kredītlīnijas limitam, ja Klients piekrīt un Aizdevējs ir izvērtējis Klienta maksātspēju. Aizdevējs var nepaaugstināt Kredītlīnijas limitu vai to samazināt, ja pēc Aizdevēja ieskatiem ir mainījusies Klienta maksātspēja.

52. Aizdevējs var atkāpties no Līguma Civillikuma 1589. panta kārtībā un Klientam tādā gadījumā ir pienākums samaksāt visus Līguma maksājumus pirms termiņa, ja
1) Klients sniedzis nepatiesus datus vai informāciju vai viltotus dokumentus,
2) Klients kavē jebkuru Grafikā noteikto Maksājuma datumu ilgāk nekā par 7 dienām, 3) ir mainījušies būtiski pasliktinājusies Klienta maksātspēja.

53. Aizdevējs var no Līguma izrietošos prasījumus vai to daļu nodot (cedēt) neierobežotam skaitam trešo personu (kreditoriem), un Aizdevējs var turpināt apkalpot no Līguma izrietošos Līguma maksājumus par labu trešajām personām (kreditoriem), darbojoties kā to aģentam (pilnvarniekam), neinformējot par to Klientu.

54. Klients ir informēts, ka no Līguma izrietošo prasījumu daļas cesijas gadījumā Līgums paliek negrozīts un trešās personas (kreditori) cesijas rezultātā kļūs par Klienta kreditoriem, kuri var no Līguma izrietošos prasījumus vai to daļu nodot (cedēt) tālāk neierobežotam skaitam citu trešo personu.

55. Aizdevējs un trešās personas (kreditori) var, piedāvājot iegādāties un cedējot no Līguma izrietošos prasījumus vai to daļu, izpaust citām trešajām personām Klienta ieņēmumus, izdevumus, kredītvēsturi, dzimumu, vecumu, adresi un citu Līguma informāciju, bet nevar izpaust vārdu, uzvārdu, personas kodu, kontaktinformāciju un attēlu.

56. Klients turpina Līguma maksājumus maksāt Aizdevējam arī no Līguma izrietošo prasījumu daļas cesijas trešajām personām (kreditoriem) gadījumā, ja vien Aizdevējs nepaziņo Klientam par pretējo, informējot par turpmāko Līguma maksājumu samaksas kārtību.

57. Klients, parakstot Līgumu, apliecina, ka ir izlasījis un viņam ir saprotama Portālā publicētā privātuma politika un ka viņš ir informēts par Aizdevēja veikto Klienta personas datu apstrādi, kas nepieciešama darbību veikšanai pirms Līguma noslēgšanas, Līguma noslēgšanai un/vai izpildei, tajā skaitā, lai izvērtētu un uzraudzītu Klienta spēju izpildīt no Līguma izrietošās saistības, un uz Aizdevēju attiecināmo juridisko pienākumu izpildei saskaņā ar piemērojamajiem tiesību aktiem.

58. Aizdevējs pirms Līguma noslēgšanas un/vai Līguma spēkā esamības laikā var pieprasīt informāciju par Klientu no trešajām personām, tajā skaitā, publiski pieejamām datu bāzēm, kā arī nodot informāciju par Klientu trešajām personām, tajā skaitā, parādu atgūšanas pakalpojumu sniedzējiem un valsts iestādēm, saskaņā ar Portālā publicētās privātuma politikas noteikumiem un Aizdevējam piemērojamo tiesību aktu prasībām.

59. Ja Klients nesniedz Aizdevējam savus personas datus gadījumos, kad Klienta personas datu apstrāde nepieciešama Līguma noslēgšanai un/vai izpildei vai to nosaka Aizdevējam piemērojamie tiesību akti, Puses nevarēs noslēgt un izpildīt Līgumu. Klients, parakstot Līgumu, apliecina, ka šajā Līguma punktā minētais viņam ir saprotams.

60. Aizdevējs apstrādā Klienta personas datus līdz konkrēto personas datu apstrādes mērķa sasniegšanai, saskaņā ar Portālā publicētās privātuma politikas noteikumiem un Aizdevējam piemērojamo tiesību aktu prasībām.

61. Ja Puses strīdu neatrisina sarunu ceļā, tas var tikt izšķirts Latvijas Republikas tiesā saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem. Aizdevēja uzraudzības iestāde: Patērētāju tiesību aizsardzības centrs (Brīvības iela 55, Rīga, LV-1010).

1. Portāla noteikumu statuss un definīcijas

1.1. Portāla noteikumi, tā grozījumi un/vai pielikumi ir neatņemama Līguma sastāvdaļa.

1.2. Portāla noteikumos minētajiem vārdiem un izteicieniem ar lielo sākuma burtu ir tāda pati nozīme, kā tādiem pašiem vārdiem un izteicieniem Līgumā.

1.3. Portāla noteikumos tālāk minētajiem vārdiem un izteicieniem, ja tie ir minēti ar lielo sākuma burtu, ir šāda nozīme:

Autorizācija Portāla noteikumos noteiktās Aizņēmēja darbības, pēc kuru veikšanas tiek atzīts, ka Aizdevējs ir identificējis (autorizējis) Aizņēmēju, un ka caur Profilu Portālā veiktās darbības ir veicis Aizņēmējs
E-pieteikums Aizdevēja aizpildīts pieteikums Portālā par pieteikšanos Līguma noslēgšanai un Kredītlīnijas piešķiršanai vai par pieteikšanos Līguma grozīšanai vai informācijas atjaunošanai
Instantor Instantor AB, Zviedrijas Karalistes reģistrācijas numurs 556818-2835, sniegtais pakalpojums (programmatūra), kuru izmantojot, Aizņēmējs ar kredītiestādes izsniegtajiem Aizņēmēja autentifikācijas elementiem autentificējas kredītiestādes interneta vietnē
Instantor noteikumi Noteikumi, kuri nosaka kārtību, kādā Aizņēmējs izmanto Instantor sniegto pakalpojumu (programmatūru), lai veiktu Verifikāciju un lai Aizdevējs saņemtu personas datus un informāciju par Aizņēmēju
Parole Aizņēmēja izvēlēts burtu un ciparu virknējums, pēc kura ievadīšanas kopā ar Aizņēmēja personas kodu vai e-pastu Portālā norādītājā vietā Aizdevējs identificē (autorizē) Aizņēmēju un Aizņēmējam ir tiesības caur Profilu lietot Portālu
Reģistrācijas pieteikums Aizņēmēja aizpildīts pieteikums Portālā par Profila izveidošanu
Sākotnējā Parole Aizdevēja izvēlēts burtu un/vai ciparu virknējums, pēc kura ievadīšanas kopā ar Aizņēmēja personas kodu vai e-pastu Portālā norādītājā vietā iespējama Profila aktivizēšana
SMS kods Aizdevēja izvēlēts burtu un/vai ciparu virknējums, kuru pēc Aizņēmēja pieprasījuma Aizdevējs nosūta uz Telefona numuru un pēc kura ievadīšanas Reģistrācijas pieteikumā tiek uzskatīts, ka Aizņēmējs ir piekritis, ka Puses savstarpējā saziņā un Aizņēmēja identifikācijā (autorizācijā) var izmantot Telefona numuru
Verifikācija Portāla noteikumos noteiktās Aizņēmēja darbības, pēc kuru veikšanas Portāla noteikumos noteiktajā kārtībā tiek atzīts, ka Aizdevējs ir identificējis (autorizējis) Aizņēmēju, ir saņēmis Aizdevēja piekrišanu personas datu apstrādei un komerciālu paziņojumu sūtīšanai un ir saņēmis citus Portāla noteikumos noteiktos Aizņēmēja piekrišanas un apliecinājumus
Verifikācijas komisija Komisijas maksa 0,01 EUR (viena centa) apmērā, kuru Aizņēmējs maksā Aizdevējam, ja Aizņēmējs vēlas veikt Verifikāciju Portāla noteikumu 3.1.2. apakšpunktā noteiktajā kārtībā

2. Pieteikšanās Līguma noslēgšanai

2.1. Ja Klients vēlas pieteikties Līguma noslēgšanai caur Portālu un lai Aizdevējs varētu izvērtēt Klienta maksātspēju un pieņemt lēmumu par Līguma noslēgšanu un Kredītlīnijas limita piešķiršanu, tad Klients veic secīgi šādas darbības Portālā:

2.1.1. aizpilda E-pieteikumu;

2.1.2. aizpilda Reģistrācijas pieteikumu un izveido Paroli;

2.1.3. pieprasa caur Portālu SMS koda nosūtīšanu uz Telefona numuru;

2.1.4. ievada Reģistrācijas pieteikumā uz Telefona numuru saņemto SMS kodu;

2.1.5. precizē E-pieteikumu, ja Klients vēlas;

2.1.6. iepazīstas ar Līguma vispārējiem noteikumiem, Eiropas patēriņa kredīta standartinformācijas veidlapu, Portāla lietošanas noteikumiem un Portāla privātuma politiku un apstiprina piekrišanu tiem, nospiežot Portālā uz vārdu savienojuma “saņemt aizdevumu”;

2.1.7. veic Verifikāciju.

2.2. Pēc Portāla noteikumu 2.1.6. punktā noteiktās darbības veikšanas Profils tiek izveidots un aktivizēts, taču Līgums nav noslēgts un Kredītlīnijas limits netiek piešķirts Klientam līdz brīdim, kamēr Klients ir veicis Verifikāciju un Aizdevējs uz Klienta e-pastu ir nosūtījis Līgumu.

2.3. Pēc Portāla noteikumu 2.1.6. punktā noteiktās darbības veikšanas Portāla noteikumi kļūst saistoši Klientam.

3. Verifikācijas veikšana

3.1. Pēc Portāla noteikumu 2.1. punktā noteikto darbību sekmīgas veikšanas Klients veic Verifikāciju, ievērojot Portāla noteikumu 3.3. punktā minēto:

3.1.1. ar Instator starpniecību Portālā, pirms tam iepazīstoties un piekrītot Instantor noteikumiem; vai

3.1.2. samaksājot Verifikācijas komisiju Aizdevējam no Klienta konta.

3.2. Klients, veicot kādu no Portāla noteikumu 3.1. punktā minētajām Verifikācijas darbībām, vienlaikus:

3.2.1. apliecina, ka E-pieteikumā un Reģistrācijas pieteikumā norādītā informācija par Klientu ir patiesa un nepatiesas informācijas sniegšanas gadījumā atlīdzinās Aizdevējam nodarīto kaitējumu;

3.2.2. apliecina, ka ir informēts par to, ka Klienta personas dati tiks apstrādāti ar mērķi noslēgt un izpildīt Līgumu, tajā skaitā Klienta maksātspējas izvērtēšanai un uzraudzībai, un tās ietvaros tajā skaitā:

3.2.2.1. tiks apstrādāti E-pieteikumā un Reģistrācijas pieteikumā norādītie personas dati, tiks iegūti Klienta personas dati no trešajām personām (tajā skaitā no VSAA, VID un kredītiestādēm) un tiks nodoti Aizdevēja sadarbības partneriem;

3.2.2.2. tiks apstrādāti Klienta personas dati un informācija par Klientu (tajā skaitā par ienākumiem (atlīdzībām, pabalstiem, pensijām), par sociālās apdrošināšanas iemaksām, saistībām un kredītvēsturi)), kas pēc Aizdevēja ieskatiem nepieciešama Klienta maksātspējas izvērtēšanai un lēmuma pieņemšanai par Kredītlīnijas limita piešķiršanu un Līguma noslēgšanu;

3.2.3. piekrīt, ka Līguma nenoslēgšanas gadījumā Aizdevējs pēc tā ieskatiem atkārtoti veic Portāla noteikumu 3.2.2. apakšpunktā noteiktās darbības ar personas datiem un informāciju par Klientu, lai atkārtoti izvērtētu Klienta maksātspēju (šādā gadījumā Aizdevējs informē Klientu, ja ir pieņemts lēmums piedāvāt Klientam noslēgt Līgumu);

3.2.4. piekrīt, ka Aizdevējs var:

3.2.4.1. veidot datu bāzi par Klienta kredītvēsturi un maksātspēju ar mērķi Aizdevējam vai ar to saistītiem uzņēmumiem piedāvāt un sniegt Klientam pakalpojumus un

3.2.4.2. datus un informāciju par Klientu no iepriekšminētās datu bāzes nodot trešajām personām (tajā skaitā Līguma nenoslēgšanas gadījumā);

3.2.5. piekrīt, ka Aizdevējs var izmantot un nodot datus un informāciju par Klientu (tajā skaitā Klienta e-pastu un Telefona numuru) ar to saistītajiem uzņēmumiem ar mērķi sūtīt Klientam komerciālus paziņojumus par saviem pakalpojumiem (tajā skaitā Līguma nenoslēgšanas gadījumā);

3.2.6. apliecina, ka ir informēts par to, ka E-pieteikuma un Reģistrācijas pieteikuma aizpildīšana, Verifikācijas veikšanas un Profila aktivizēšana nav uzskatāma par Līguma noslēgšanu, jo Aizdevējam pirms Līguma noslēgšanas ir jāizvērtē Klienta maksātspēja.

3.3. Aizdevējam ir tiesības jebkurā brīdi pieprasīt, lai Klients pirms Portāla noteikumu 6. vai 7. nodaļā noteikto darbību veikšanas veic Verifikāciju Portāla noteikumos noteiktajā kārtībā.

3.4. Klientam ir tiesības jebkurā laikā atsaukt Portāla noteikumu 3.2.3., 3.2.4. un 3.2.5. apakšpunktos sniegtās piekrišanas, paziņojot par to Aizdevējam.

4. Līguma noslēgšana un Aizdevuma summas izsniegšana

4.1. Aizdevējs pēc Portāla noteikumu 2. un 3. nodaļā noteikto Klienta darbību sekmīgas veikšanas izvērtē E-pieteikumā un Reģistrācijas pieteikumā sniegtos datus un informāciju, veic citas pēc Aizdevēja ieskatiem nepieciešamās darbības Klienta maksātspējas izvērtēšanai un pieņem lēmumu par Līguma noslēgšanu.

4.2. Ja Aizdevējs ir pieņēmis lēmumu par Līguma noslēgšanu, tad:

4.2.1. Aizdevējs sagatavo Grafika piedāvājumu un nosūta SMS uz Telefona numuru par iespēju iepazīties ar Grafika piedāvājumu caur Profilu Portālā;

4.2.2. Klientam caur Profilu Portālā ir tiesības līdz dienas, kad ir saņemta SMS uz Telefona numuru, beigām iepazīties ar Grafiku un apstiprināt piekrišanu tam, nospiežot Portālā uz vārdu savienojuma “apstiprināt”;

4.2.3. pēc Klienta apstiprinājuma veikšanas Portāla noteikumu 4.2.2 punktā noteiktajā kārtībā Aizdevējs nosūta Līgumu (tajā skaitā Grafiku) uz Klienta e-pastu un ar šo brīdi tiek uzskatīts, ka Līgums starp Pusēm ir noslēgts un ir stājies spēkā;

4.2.4. Aizdevējs izsniedz Grafikā norādīto Aizdevuma summu Klientam, pārskaitot uz Klienta kontu.

4.3. Ja Aizdevējs vēlas piedāvāt Klientam Līguma noslēgšanu uz citiem nosacījumiem, nekā norādīts Klientā aizpildītajā E-pieteikumā, tad Aizdevējam ir tiesības telefoniski, izmantojot Telefona numuru, sazināties ar Klientu un vienoties par Līguma (tajā skaitā Grafika) galīgajiem noteikumiem. Šādā gadījumā Puses noslēdz Līgumu telefoniski un tas ir Pusēm saistošs, ja saziņā ar Klientu ir izmantots Telefona numurs (Aizdevējs šādas telefona sarunas ieraksta ar mērķi pierādīt Klienta identifikācijas veikšanu un ar fiksēt Pušu saziņu).

4.4. Pēc Portāla noteikumos 4.3. punktā noteikto darbību veikšanas Aizdevējs izsniedz Grafikā norādīto Aizdevuma summu Klientam, pārskaitot uz Klienta kontu, un ar šo brīdi tiek uzskatīts, ka Līgums starp Pusēm ir noslēgts un ir stājies spēkā.

4.5. Pēc Portāla noteikumos 4.2. vai 4.3. punktā noteikto darbību veikšanas Līgums tiek nosūtīts uz Klienta e-pastu nerediģējamā elektroniskā formātā bez Pušu parakstiem. Pēc Klienta pieprasījuma Aizdevējs nosūta Līgumu rakstveida formā bez Pušu parakstiem uz Klienta norādīto adresi (deklarēto vai faktisko dzīvesvietas adresi) 10 (desmit) darba dienu laika).

5. Autorizācija un priekšnoteikumi savstarpējai saziņai un informācijas apmaiņai

5.1. Aizdevējs Profila piekļuvei un lietošanai Portālā identificē Klientu pēc Klienta personas koda un Paroles, kurus Klients ievada Portālā norādītājā vietā.

5.2. Klientam ir tiesības mainīt Autorizācijai norādīto Paroli caur Portāla sadaļu “Aizmirsu paroli/nav paroles” Portāla noteikumu 5.7 un 5.8. punktā noteiktajā kārtībā.

5.3. Lai pilnvērtīgi vai pienācīgi veiktu Pušu savstarpējo saziņu, informācijas apmaiņu vai Autorizāciju, Aizdevējam pēc saviem ieskatiem ir vienpusējas tiesības jebkurā laikā pieprasīt no Klienta papildus dokumentus vai informāciju vai darbības, kas apliecinātu Klienta identitāti, Pušu savstarpējo saziņu un informācijas apmaiņu vai Autorizāciju.

5.4. Klienta darbības, kas tiek veiktas caur Profilu Portālā pēc Autorizācijas, ir uzskatāmas par Klienta parakstu vai akceptu. Visi pieprasījumi, apstiprinājumi, paziņojumi, Līguma grozījumi, kā arī jebkuri citi dokumenti, ko apstiprinājis vai iesniedzis Klients caur Profilu Portālā pēc Autorizācijas, ir Pusēm saistoši un ir līdzvērtīgi rakstveida dokumentiem.

5.5. Parole ir konfidenciāla informācija, ko Klients apņemas neizpaust un novērst trešo personu iespējas to uzzināt. Klientam ir pienākums glabāt drošībā savu Paroli, kā arī regulāri mainīt Paroli, ne retāk kā Aizdevēja noteiktajā periodā.

5.6. Ja Parole ir kļuvusi zināma vai varējusi kļūt zināma trešajai personai, Klientam par to nekavējoties telefoniski, zvanot no Tālruņa numura, vai rakstveidā, nosūtot e-pasta vēstuli no Klienta e-pasta, ir jāinformē Aizdevējs, un Aizdevējs iespējami īsākā laikā bloķē pieeju Profilam.

5.7. Klients var atjaunot pieeju Profilam pieprasot jaunu Sākotnējo Paroli caur Portāla sadaļu “Aizmirsu paroli/nav paroles” vai rakstveidā, nosūtot e-pasta vēstuli no Klienta e-pasta, kuru Aizdevējs iespējami īsā laikā nosūta uz Telefona numuru.

5.8. Pēc jaunas Sākotnējās Paroles saņemšanas Klients:

5.8.1. ievada Portālā norādītajā vietā Klienta personas kodu un uz Telefona numuru saņemto Sākotnējo paroli;

5.8.2. izveido Portālā norādītājā vietā savu unikālo Paroli, norādot to divas reizes.

5.9. Aizdevējam ir vienpersoniskas tiesības, bet nav pienākums, bloķēt Profilu gadījumos, ja:

5.9.1. Aizdevējam rodas aizdomas par nesankcionētu piekļūšanu Profilam, tajā skaitā, ja Aizdevējam rodas aizdomas, ka Parole ir kļuvusi zināma, vai varējusi kļūt zināma trešajai personai;

5.9.2. Aizdevējam rodas aizdomas par prettiesisku darbību veikšanu;

5.9.3. citos gadījumos pēc Aizdevēja vienpusējiem ieskatiem, lai nodrošinātu Pušu savstarpējās saziņas un informācijas apmaiņas drošību, neaizskaramību, konfidencialitāti vai novērstu iespējamus zaudējumus Aizdevējam, Aizdevēja klientiem vai sadarbības partneriem.

5.10. Aizdevējs ir vienpusēji tiesīgs atteikties no Pušu savstarpējās saziņas un informācijas apmaiņas Portālā, ja:

5.10.1. Klients neievēro Līgumu (tajā skaitā Portāla noteikumus);

5.10.2. Pušu savstarpēja saziņa vai informācijas apmaiņa ir neskaidra vai izkropļota elektronisko sakaru traucējumu vai elektronisko sakaru nepilnvērtīgās darbības dēļ;

5.10.3. Pušu savstarpējā saziņa vai informācijas apmaiņa ir neskaidra vai izkropļota dēļ interneta pārlūkprogrammas vai tastatūras izkārtojuma valodas, kuru Klients lieto piekļuvei Portālam;

5.10.4. pēc Aizdevēja ieskatiem nav bijusi pilnvērtīga vai pienācīga Autorizācija vai tā rada šaubas;

5.10.5. Klients nav veicis Aizdevēja pieprasītās darbības Portāla noteikumu 5.3. punktā minētajos gadījumos.

6. Pušu savstarpēja saziņa un informācijas apmaiņa

6.1. Pēc Profila aktivizēšanas un Autorizācijas veikšanas Klientam ir tiesības caur Profilu Portālā veikt savstarpējo saziņu un informācijas apmaiņu ar Klientu.

6.2. Ja Klients caur Profilu Portālā pieprasa grozījumu veikšanu Līgumā, kas ir saistīti ar Grafika grozīšanu un Aizdevuma summas izsniegšanu, tad:

6.2.1. Klients aizpilda E-pieteikumu, ievadot vai norādot nepieciešamos datus un informāciju par vēlamajiem Līguma grozījumiem;

6.2.2. Aizdevējs sagatavo Līguma (tajā skaitā Grafika) grozījumu piedāvājumu un nosūta SMS uz Telefona numuru par iespēju iepazīties ar Līguma (tajā skaitā Grafika) grozījumu piedāvājumu caur Profilu Portālā;

6.2.3. Klientam caur Profilu Portālā ir tiesības līdz dienas, kad ir saņemta SMS uz Telefona numuru, beigām iepazīties ar Līguma (tajā skaitā Grafika) grozījumu piedāvājumu un apstiprināt piekrišanu tiem, nospiežot Portālā uz vārdu savienojuma “apstiprināt”;

6.2.4. Aizdevējs nosūta Līguma (tajā skaitā Grafika) grozījumu apstiprinājumu uz Klienta e-pastu un ar šo brīdi tiek uzskatīts, ka Līguma (tajā skaitā Grafika) grozījumi starp Pusēm ir noslēgti un ir stājušies spēkā;

6.2.5. Aizdevējs izsniedz Līguma (tajā skaitā Grafika) grozījumu apstiprinājumā norādīto Aizdevuma summu Klientam, pārskaitot uz Klienta kontu.

6.3. Ja Klients caur Profilu Portālā pieprasa atjaunot datus vai informāciju par Klientu (izņemot vārdu un uzvārdu), Klienta kontu vai Līgumu, tad Klients:

6.3.1. ievada atjaunojamo informāciju Profila sadaļā “Pamatinformācija”;

6.3.2. pārbauda Profila sadaļā “Pamatinformācija” ietverto datu un informācijas pilnību un pareizību, pārliecinoties, ka tie Klientam ir saprotami un atbilst Klienta gribai;

6.3.3. veic Verifikāciju, ja Klients atjauno informāciju par Klienta kontu;

6.3.4. pieprasa caur Portālu SMS koda nosūtīšanu uz jauno Telefona numuru un ievada Portālā norādītāja vietā uz jauno Telefona numuru saņemto SMS kodu, ja Klients atjauno informāciju par Telefona numuru;

6.3.5. pieprasa caur Portālu vēstules nosūtīšanu uz jauno Klientu e-pastu un veic Aizdevēja nosūtītājā vēstulē norādītās darbības, ja Klients atjauno informāciju par Klienta e-pastu.

6.4. Klienta dati un informācija uzskatāma par atjaunotu un stājas spēkā pēc Portāla noteikumu 6.3. punktā minēto darbību veikšanas. Par Klienta, Klienta konta vai Līguma datu un informācijas atjaunošanu KLients var pārliecināties caur Profilu Portālā.

6.5. Lai pilnvērtīgi vai pienācīgi veiktu Klienta informācijas aktualizāciju, Aizdevējam pēc saviem ieskatiem ir vienpusējas tiesības jebkurā laikā pieprasīt no Klienta papildus dokumentu vai informācijas sniegšanu vai papildus darbību veikšanu, kas apliecina Klienta informācijas maiņu, tajā skaitā pieprasīt veikt Verifikāciju.

6.6. Klients caur Profilu Portālā var atjaunot informāciju par Klienta maksātspēju un augšupielādēt Portālā Aizdevēja norādītos dokumentus par Klientu un viņa maksātspēju. Klientam ir pienākums sniegt pilnīgu un pareizu informāciju un dokumentus par sevi.

6.7. Lai pilnvērtīgi veiktu Klienta maksātspējas izvērtēšanu Aizdevējam pēc saviem ieskatiem ir vienpusējas tiesības jebkurā laikā pieprasīt no Klienta papildus dokumentus vai informāciju, kas apliecina Klienta maksātspēju, pieprasīt Klientam veikt papildus darbības, kas apliecina Klienta maksātspēju, tajā skaitā pieprasīt veikt Verifikāciju.

6.8. Klientam jebkurā laikā ir tiesības caur Profilu Portālā veikt citas Portālā noteiktās darbības, tajā skaitā, bet ne tikai saņemt informāciju par Līgumu, Līguma maksājumiem, Līguma grozījumu apstiprinājumiem un iepazīties ar informācija par visu Portāla ietvaros veikto Pušu savstarpējo saziņu un informācijas apmaiņu.

7. Klienta tiesības un pienākumi

7.1. Klients apņemas:

7.1.1. nelietot Portālu pretlikumīgu darbību veikšanai, ieskaitot krāpšanu, un negodīgi iegūtu līdzekļu legalizāciju;

7.1.2. lietojot Portālu, sniegt tikai patiesu informāciju;

7.1.3. lietot Portālu (tajā skaitā veicot Verifikāciju, Autorizāciju vai Profila aktivizēšanu vai grozot Līgumu) tikai un vienīgi tad, ja Klients ir rīcībspējīgs un neatrodas alkoholisko, narkotisko, psihotropo, toksisko un citu apreibinošo vielu ietekmē;

7.1.4. lietot tikai drošus elektronisko sakaru un datu pārraides līdzekļus un iekārtas;

7.1.5. saziņā ar Aizdevēju rīkoties pieklājīgi, ievērojot sabiedrībā vispārpieņemtās morāles normas.

7.2. Klients apzinās un saprot, ka trešās personas, kurām ir kļuvusi zināma Profila parole, var piekļūt Profilam un uzņemties saistības Klienta vārdā. Ja Portālā tiek veiktas darbības ar Profilu (tajā skaitā, pieprasīta papildus Aizdevuma summas izsniegšana), lietojot pareizu Klienta personas kodu, Klienta e-pastu un Paroli, tad tiek uzskatīts, ka darbības attiecīgajā Profilā ir veicis pats Klients, uzņemoties attiecīgās saistības pret Aizdevēju.

7.3. Par Aizdevēja sniegtajiem pakalpojumiem Portālā vai Aizdevēja sniegtajiem pakalpojumiem, kas pieprasīti caur Profilu Portālā, Klients maksā Komisijas saskaņā ar Cenrādi, kas ir spēkā Aizdevēja pakalpojuma sniegšanās brīdī, ja Komisija ir piemērojama.

8. Atbildība

8.1. Klients ir atbildīgs par visiem zaudējumiem, kas radušies lietojot Profilu Portālā (tajā skaitā neautorizētu darbību rezultātā), ja Klients rīkojies prettiesiski vai nav ievērojis Līguma noteikumus (tajā skaitā Portāla noteikumu).

8.2. Klients uzņemas atbildību par jebkādiem zaudējumiem, uzņemtajām saistībām vai citām darbībām, kas veiktas Profilā līdz brīdim, kad Aizdevējs ir brīdināts par Portāla noteikumu 5.6. punktā minētajiem gadījumiem un kad Aizdevējam ir bijis pietiekams laiks bloķēt Profilu.

8.3. Ja Aizdevēja prettiesiskas darbības Portālā rezultātā tiek nodarīti zaudējumi Klientam, Aizdevējs atlīdzina tiešos zaudējumus, kas Klientam radušies.

8.4. Aizdevējs ir pilnībā atbrīvots no atbildības pret Klientu par jebkādiem zaudējumiem, kas Klientam radušies vai varētu rasties lietojot Portālu:

8.4.1. ja Klients nav ievērojis Līguma noteikumus (tajā skaitā Portāla noteikumus);

8.4.2. trešo personu nelikumīgas darbības rezultātā līdz Profila bloķēšanas brīdim Portāla noteikumu 5.6. punktā noteiktajā kārtībā;

8.4.3. sakaru traucējumu dēļ un citu no Aizdevēja neatkarīgu traucējumu vai šķēršļu rezultātā;

8.4.4. ja saskaņā ar Līgumu (tajā skaitā Portāla noteikumiem) Profils ir bloķēts; vai

8.4.5. Portāla darbība ir traucēta, apturēta vai pārtraukta jebkādu iemeslu dēļ.

8.5. Ja Klients noliedz, ka būtu autorizējis (devis savu piekrišanu) savstarpējai saziņai ar Aizdevēju vai informācijas apmaiņai, Autorizācija tiek uzskatīts par pietiekošu pierādījumu tam, ka Klients ir devis piekrišanu savstarpējai saziņai vai informācijas apmaiņai, vai arī ir rīkojies krāpnieciski, vai ar nodomu vai aiz neuzmanības nav pildījis kādu no Līguma (tajā skaitā Portāla noteikumos) noteiktajiem pienākumiem.

8.6. Puses nav atbildīgas par savu saistību neizpildi gadījumā, ja saistības nav izpildītas no Pušu gribas neatkarīgu iemeslu dēļ, ko izraisījuši nepārvaramas varas apstākļi. Par nepārvaramu varu Puses uzskata apstākļus, kurus iepriekš Puses nav varējušas paredzēt un ietekmēt, tajā skaitā, elektrības padeves traucējumus, streikus, kara darbību, dabas katastrofas vai citus iemeslus, kurus Puses nav spējušas nedz novērst, nedz paredzēt. Puse var atsaukties uz nepārvaramas varas apstākļiem tikai un vienīgi gadījumā, ja tā veikusi visas no tās atkarīgās darbības, lai izpildītu savas Portāla noteikumos paredzētās saistības. Pēc nepārvaramas varas apstākļu novēršanas Pusei ir pienākums nekavējoties turpināt savu saistību izpildi.

8.7. Pušu savstarpējās saziņas un informācijas apmaiņas laikā, ja Puses ir izmantojušas sakaru līdzekļus, Aizdevējs nav atbildīgs par zaudējumiem, kas radušies pasta, elektronisko vai citu sakaru līdzekļu, kā arī tehnisko iekārtu, kas nodrošina Portāla darbību, lietošanas traucējumu dēļ, tajā skaitā, bet ne tikai, sakaru līdzekļu traucējumu dēļ, Portāla darbības traucējumu dēļ, kredītiestāžu elektronisko datu apmaiņas un maksājuma sistēmu (tajā skaita kredītiestāžu internetbankas) darbības traucējumu dēļ.

9. Profila bloķēšana, slēgšana un atbloķēšana

9.1. Aizdevējam ir vienpusējas tiesības bez brīdinājuma bloķēt vai dzēst Profilu, ja:

9.1.1. Klients pārkāpj Līgumu (tajā skaitā Portāla noteikumus), vai citādi pretlikumīgi lieto Portālu;

9.1.2. Klients ir sniedzis Aizdevējam nepatiesus, viltotus vai maldinošus datus, informāciju vai dokumentus;

9.1.3. Klients nepiekrīt Aizdevēja veiktajiem grozījumiem Portāla noteikumos.

9.2. Ja Aizdevējs ir bloķējis Profilu, tad Aizdevējam ir tiesības atbloķēt Profilu Portāla noteikumu 5.7. punktā noteiktajā kārtībā.

10. Citi noteikumi

10.1. Profila izveidošana un aktivizēšana ir obligāts priekšnoteikums, lai noslēgtu Līgumu un saņemtu Aizdevuma summu saskaņā ar Līgumu un tajā piedāvātajiem noteikumiem un nosacījumiem.

10.2. Aizdevējam ir tiesības bez iepriekšējas Klienta informēšanas vienpusēji veikt grozījumus Portāla noteikumos. Portāla noteikumu jauno redakciju Aizdevējs publicē Portālā, un attiecībā uz Klientu tie stājas spēkā pēc tam, kad pēc Autorizācijas veikšanas Klients ar tiem iepazīstas un apstiprina piekrišanu tiem caur Profilu Portālā, ja Klients vēlas caur Profilu turpināt lietot Portālu.

10.3. Puses apņemas neizpaust trešajām personām informāciju, kas izriet no Līguma un Portāla lietošanas, izņemot Latvijas Republikas tiesību aktos un Līgumā noteiktos gadījumus.

10.4. Portāla noteikumi ir spēka uz nenoteiktu laiku.

Privātuma politika

1. Vispārējie noteikumi

SIA ViziaFinance, reģistrācijas numurs 40003040217, turpmāk – Aizdevējs, ir izstrādājis Aizdevēja privātuma politiku ar mērķi informēt fiziskas personas, kuras izmanto vai vēlas izmantot Aizdevēja sniegtos patērētāju kreditēšanas pakalpojumus, turpmāk – Aizņēmējus, par viņu personas datu apstrādi, turpmāk – Privātuma politika.

Aizdevējs nodrošina atbilstošus tehniskus un organizatoriskus pasākumus, lai aizsargātu Aizņēmēja datus un nodrošina pārredzamus datu aizsardzības noteikumus. Šajā Privātuma politikā izklāstītas datu apstrādes darbības, ko Aizdevējs veic attiecībā uz Aizņēmējiem.

Aizdevēja veiktā personas datu apstrāde var būt aprakstīta ne tikai šajā Privātuma politikā, bet arī pieteikumā kredīta saņemšanai un kredīta līgumā, tajā skaitā Aizdevēja interneta vietnes ar domēna vārdu www.vizia.lv, turpmāk – Portāls, portāla noteikumos.

Portāla noteikumos minētajiem vārdiem un izteicieniem ar lielo sākuma burtu ir tāda pati nozīme, kā tādiem pašiem vārdiem un izteicieniem kredīta līgumā (tajā skaitā Aizdevēja interneta vietnes ar domēna vārdu www.vizia.lvportāla noteikumos), ciktāl Privātuma politika nenosaka citādi.

Ja Jums rodas kādi jautājumi saistībā ar Privātuma politiku vai ja Jūs vēlaties iegūt papildu informāciju par Privātuma politikā minēto tiesību izmantošanu, ar mums var sazināties, rakstot elektroniskā pasta vēstuli uz info@vizia.lv. Portālā ir pieejama papildus kontaktinformācija.

2. Aizņēmēju personas datu kategorijas

Aizdevējs apstrādā šādas Aizņēmēju personas datu kategorijas:

 • Aizņēmēja dati, tai skaitā, Aizņēmēja vārds, uzvārds, dzimums, personas kods, dati par nodarbinātību un darba vietu, IP adrese, personu apliecinoša dokumenta kopija, Aizņēmēja norēķinu konta numurs, , u.c. saistīti dati;
 • Kontaktinformācija, tai skaitā, Aizņēmēja adrese, dzīvesvietas valsts, elektroniskā pasta adrese un tālruņa numurs, u.c. saistīti dati;
 • Līguma dati, tai skaitā, vēlamais kredīta apmērs, izsniegšanas veids, aizdevuma veids, aizdevuma apmērs, ikmēneša maksājuma apmērs, termiņš, procenti, pieteikuma vai E-pieteikuma dati un iesniegšanas datums un laiks, u.c. saistīti dati;
 • Finanšu dati, tai skaitā, kopējie ienākumi un to avots mēnesī, kopējie izdevumi mēnesī, bankas transakcijas, pamata un papildus ienākumi, Aizņēmēja saņemtie kredīti, citas kredītsaistības un parādsaistības, parādsaistību summa, procenti un statuss, iepriekšējie pieteikumi aizdevumam, u.c. saistīti dati;
 • Profila dati, tai skaitā, reģistrācijas dati Portālā, reģistrācijas datums un laiks, veiktās darbības Portālā un Aizņēmēja profilā, Aizdevēja darbinieka komentāri un piezīmes par Aizņēmēju, u.c. saistīti dati;
 • E-pasta dati, tai skaitā, e-pasta reģistrācijas datums, statuss, pēdējo divu pieslēgšanās reižu datumi un valstis, no kurām veiktas pieslēgšanās e-pastam, u.c. saistīti dati;
 • Piekrišanas informācija ir dati par visām piekrišanām, ko Aizņēmējs ir sniedzis, tai skaitā, piekrišanas paziņojumu saņemšanai un datu nodošanai/iegūšanai no datubāzēm;
 • Saziņas dati, tai skaitā, Aizņēmēja saziņa ar Aizdevēju caur Portālu, izmantojot elektronisko pastu un/ vai telefoniski, u.c. saistīti dati.

3. Personas datu apstrādes nolūki

Ja Aizņēmēji nesniedz savus personas datus gadījumos, kad to apstrāde nepieciešama kredīta līguma noslēgšanai un izpildei vai saskaņā ar tiesību aktiem, Aizdevējs nevar nodrošināt kreditēšanas pakalpojumu sniegšanu. Gadījumos, kad Aizņēmējs nesniedz piekrišanu datu iegūšanai no dažādām datubāzēm vai trešajām personām, Aizdevējam var nebūt iespēja pilnvērtīgi izvērtēt Aizņēmēja spēju atmaksāt aizdevumu, kā rezultātā Aizņēmējs var nesaņemt aizdevumu vai arī to saņemt ar augstāku procentu likmi.

3.1. Portāla darbības nodrošināšana un uzlabošana

Portālā tiek izmantoti sīkfaili, lai nodrošinātu un uzlabotu Portāla darbību.

3.1.1. Sīkdatņu apraksts

Sīkdatnes ir sīkas teksta datnes, kuras tīmekļa pārlūkprogramma (piemēram, Internet Explorer, Google Chrome, Firefox vai Safari) saglabā jūsu datorā vai mobilajā tālrunī. Sīkdatne nesatur personīgu informāciju par lietotājiem, un to nevar izmantot, lai identificētu atsevišķus lietotājus. Sīkdatnes var uzskatīt par veidu, kā tīmekļa vietne iegūst atmiņu, kas tai ļauj atpazīt lietotāju un atbilstoši reaģēt.

3.1.2. Aizdevēja izmantotās sīkdatnes

Portālā tiek izmantotas šādas sīkdatnes:

 • Sesijas sīkdatnes - ir pagaidu sīkdatnes, kas tiek izmantotas ar mērķi nodrošināt Portāla darbību un pieslēgšanos Portālam un Kontam, balstoties uz Aizdevēja leģitīmo interesi nodrošināt Portāla darbību un pakalpojumu sniegšanu. Šīs sīkdatnes tiek saglabātas lietotāja ierīcē uz laiku, līdz lietotājs pamet Portālu vai aizver programmatūru (interneta pārlūku);
 • Pastāvīgās sīkdatnes - ir sīkdatnes, kas nodrošina Portālam iespēju atcerēties lietotāju izvēlētos uzstādījumus un veiktās izvēles, kas ļauj ērtāk lietot Portālu, balstoties uz Aizdevēja leģitīmo interesi uzlabot Portāla darbību. Šīs sīkdatnes tiek saglabātas lietotāja ierīce uz laiku, kas norādīts faila parametros vai līdz brīdim, kad lietotājs tās manuāli izdzēš;
 • Ārējo vienību sīkdatnes (trešo pušu sīkdatnes) / Reklāmas sīkdatnes - faili no piem., serveriem, uzņēmumiem un pakalpojumu sniedzējiem, kas sadarbojas ar Aizdevēju. Šie faili ļauj pielāgotu reklāmu atbilstoši lietotāja vēlmēm un paradumiem. Tie arī sniedz iespēju novērtēt reklāmas efektivitāti (piemēram, saskaitīt, cik cilvēki ir noklikšķinājuši uz reklāmas un atvēruši tīmekļa vietni). Šie sīkfaili tiek izmantoti balstoties uz lietotāja piekrišanu, un glabātas līdz lietotājs tās dzēš no pārlūkprogrammas.

3.1.3. Atteikšanās no sīkdatņu izmantošanas

Lielākajai daļai pārlūkprogrammu var norādīt, ka nevēlaties saņemt sīkdatnes vispār vai tikai no kādas specifiskas tīmekļa vietnes. Visas mūsdienu pārlūkprogrammas ļauj mainīt sīkdatņu saņemšanas iestatījumus. Šie iestatījumi parasti ir pieejami pārlūkprogrammas opciju vai preferenču izvēlnē.

Lai iegūtu vispārīgu papildinformāciju par sīkdatnēm un uzzinātu, kā tās pārvaldīt, Jūs varat iepazīties ar informāciju www.aboutcookies.org.

3.2. Pakalpojumu sniegšana Aizņēmējiem

Iesniedzot E-pieteikumu un reģistrējoties Portālā, visi Aizņēmēja personas dati tiek izmantoti, lai izvērtētu Aizņēmēja maksātspēju, mazināt kredītrisku, veicināt ar kredītrisku saistīta pakalpojuma plašāku pieejamību, noslēgtu un izpildītu kredīta līgumu, novērstu krāpšanas mēģinājumus un izveidotu Profilu Portālā, kas tiek izmantots kā līdzeklis Aizdevēja pakalpojumu saņemšanai. Zemāk minētie Aizņēmēja personas datu apstrādes apakšmērķi ir tieši saistīti ar pakalpojumu sniegšanu Aizņēmējam.

Ar mērķi veikt padziļinātu Aizņēmēja maksātspējas izvērtēšanu, Aizdevējs no grupas uzņēmumiem var iegūt Aizņēmēja datus un Finanšu datus.

Visu zemāk norādīto apakšmērķu nolūkā Aizņēmēju personas datus apstrādā Aizdevējs un Aizdevēja sadarbības partneri, kas nodrošina serveru, IT, komunikācijas, kredītiestāžu, maksājumu un CRM pakalpojumus (sīkāku informāciju skatīt sadaļā Informācijas nodošana trešajām personām).

3.2.1. Aizņēmēja identifikācija un saziņa ar Aizņēmēju

Lai identificētu Aizņēmēju tiek izmantoti Aizņēmēja dati, Kontaktinformācija un Saziņas dati.

Minētie dati ir nepieciešami, lai pārbaudītu Aizņēmēja identitāti un sazinātos ar Aizņēmēju par kredīta līguma noslēgšanu un izpildi. Personas datu apstrāde balstās uz kredīta līguma noslēgšanu un izpildi un tādu Aizņēmēja leģitīmo interešu ievērošanu kā Aizņēmēja interešu un tiesību aizstāvību strīda gadījumā, un lai izpildītu ar tiesību aktiem uzlikto pienākumu identificēt Aizņēmēju un saglabāt informāciju par veikto komercdarbību.

3.2.2. Profila izveidošana un uzturēšana

Lai izveidotu un uzturētu Profilu, tiek izmantoti Aizņēmēja dati, Kontaktinformācija, Profila dati un Saziņas dati. Papildus tiek apstrādāti tādi dati kā pieslēgšanās parole, bet ne Aizdevējam, ne arī Aizdevēja sadarbības partneriem nav piekļuves pieslēgšanās parolei.

Šie dati ir nepieciešami, lai nodrošinātu iespēju reģistrēties Portālā, sazinātos ar Aizņēmēju, ja tam rodas jautājumi, veiktu aptaujas un nodrošinātu veidu, kādā Aizņēmējs var saņemt Aizdevēja pakalpojumus (izmantojot Portālu, lai saņemtu Aizdevēja sniegtos pakalpojumus, Aizdevēja dati tiek izmantoti līguma noslēgšanai un izpildei un pakalpojumu sniegšanai saskaņā ar Privātuma politikas 3.2.3. punktu). Personas datu apstrāde balstās uz kredīta līguma noslēgšanu un izpildi un tādu Aizdevēja leģitīmo interešu ievērošanu kā Profila uzturēšana, pakalpojumu kvalitātes uzlabošana, Aizņēmēja informēšana par darbībām Profilā un interešu un tiesību aizstāvība strīda gadījumā.

3.2.3. Pakalpojumu sniegšana, līguma noslēgšana un izpilde

Aizdevēja pakalpojumu sniegšanai, līguma noslēgšanai un izpildei tiek izmantoti Aizņēmēja dati, Kontaktinformācija, Līguma dati, Finanšu dati, E-pasta dati, Piekrišanas informācija un Saziņas dati.

Minētie dati ir nepieciešami, lai pārbaudītu Aizņēmēja identitāti, noslēgtu un izpildītu kredīta līgumu, nodrošinātu kredīta izsniegšanu, ārpustiesas kārtībā atgūtu finanšu līdzekļus un uzraudzītu saistību izpildi. Personas datu apstrāde balstās uz kredīta līguma noslēgšanu un izpildi, Aizdevēja piekrišanu, ar tiesību aktiem uzlikto pienākumu izpildi un tādu Aizdevēja leģitīmo interešu ievērošanu kā Aizņēmēja informēšana par darbībām Profilā un Aizdevēja interešu un tiesību aizstāvību strīda gadījumā.

3.3. Ar tiesību aktiem uzlikto pienākumu izpilde

Ar mērķi izpildīt ar tiesību aktiem uzliktos pienākumus Aizņēmēja maksātspējas izvērtēšanas un uzraudzības, grāmatvedības, noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas jomā Aizdevējs apstrādā Aizņēmēja datus, Saziņas datus, Kontaktinformāciju, Līguma datus un Finanšu datus saskaņā ar Latvijas Republikas tiesību aktos paredzētajiem noteikumiem.

Šī mērķa ietvaros Aizdevējs apstrādā arī informāciju par Aizņēmēja naudas līdzekļu izcelsmi un to, vai Aizņēmējs ir politiski nozīmīga persona. Politiski nozīmīga persona ir persona, kas ieņem vai ir ieņēmusi publiski nozīmīgu amatu Latvijā vai ārvalstī:

 • valsts varas augstākā amatpersona,
 • pašvaldības vadītājs, valdības vadītājs,
 • ministrs, valsts sekretārs vai cita augsta līmeņa amatpersona valdībā vai pašvaldībā,
 • parlamenta deputāts,
 • politiskās partijas vadības struktūras (valdes) loceklis,
 • konstitucionālās tiesas, augstākās tiesas vai cita līmeņa tiesas tiesnesis (tiesu institūcijas loceklis),
 • Valsts kontroles padomes vai valdes loceklis,
 • Latvijas Bankas padomes vai valdes loceklis,
 • vēstnieks, pilnvarotais lietvedis,
 • bruņoto spēku augstākais virsnieks,
 • valsts kapitālsabiedrības padomes vai valdes loceklis,
 • starptautiskas organizācijas vadītājs (direktors, direktora vietnieks) un valdes loceklis vai persona, kas šajā organizācijā ieņem līdzvērtīgu amatu;

Politiski nozīmīga persona nav tas pats, kas valsts amatpersona. Tādēļ, piemēram, ierindas policists nav politiski nozīmīga persona, kā arī viņa brālis nav politiski nozīmīgas personas ģimenes loceklis.

Aizņēmēja datus šī mērķa ietvaros apstrādā Aizdevējs un Aizdevēja sadarbības partneri, kas nodrošina serveru, IT un grāmatvedības pakalpojumus. Aizdevējs arī pārbauda Aizņēmēja datus, salīdzinot tos ar trešo personu datiem, saistībā ar noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanu.

3.4. Mārketinga materiālu nosūtīšana

Aizdevējs nosūta Aizņēmējam mārketinga materiālus balstoties uz Aizņēmēja sniegto piekrišanu.

Mārketinga materiāli ietver jebkuru un visu saziņu ar Aizdevēju, kas nav saistīta ar Aizdevēja pakalpojumu sniegšanu, kredīta līguma izpildi vai citu būtisku informāciju.

Aizņēmēja datus šī mērķa ietvaros apstrādā Aizdevējs un Aizdevēja sadarbības partneri, kas nodrošina serveru, IT, elektronisko pastu un īsziņu nosūtīšanas platformu pakalpojumus.

Aizdevējs apstrādā Aizņēmēja personas datus līdz brīdim, kad Aizņēmējs atsauc savu piekrišanu mārketinga materiālu saņemšanai, vai, atsevišķos gadījumos, līdz brīdim, kad beidzas nepieciešamība saglabāt pierādījumus par saņemto piekrišanu. Piekrišanas atsaukšana par mārketinga materiālo saņemšanu neietekmē piekrišanu ar sīkdatnēm iegūtās informācijas apstrādei.

Aizdevējs nosūta Aizņēmējam šāda veida mārketinga materiālus:

3.4.1. Vispārīgie informatīvie materiāli

Vispārīgie informatīvie materiāli satur vispārīgu informāciju par Aizdevēja rīkotām akcijām, jaunumiem un citu informāciju. Lai nosūtītu vispārīgos informatīvos materiālus, Aizdevējs apstrādā Aizņēmēja datus un Kontaktinformāciju.

3.4.2. Personalizētie informatīvie materiāli

Personalizētie informatīvie materiāli satur personalizētu piedāvājumu Aizņēmējam, balstoties uz Aizdevēja rīcībā esošo informāciju par Aizņēmēju, izmantojot profilēšanu un iedalot Aizņēmēju konkrētā kategorijā. Lai nosūtītu personalizētos informatīvos materiālus, Aizdevējs apstrādā atsevišķus Aizņēmēja datus, Kontaktinformāciju, Finanšu datus un Līguma datus.

Aizdevējs izmanto profilēšanu, tas ir, automatizēta personas datu apstrāde, kas ļauj Aizdevējam izvērtēt Aizņēmēja intereses, noteikt, kādi Aizdevēja pakalpojumi būtu Aizņēmējam vispiemērotākie, analizēt Aizņēmēja darbību un iedalīt Aizņēmēju konkrētā kategorijā.

3.4.3. Personalizēta piedāvājuma sagatavošana un maksātspējas vērtēšana

Ar mērķi atkārtoti sagatavot piedāvājumu un vērtēt Aizņēmēja maksātspēju gadījumos, kad netiek noslēgts vai tiek izbeigts kredīta līgums, Aizdevējs apstrādā Aizņēmēja datus, Kontaktinformāciju, Finanšu datus, Profila datus, Piekrišanas informāciju un Saziņas datus.

Aizņēmēja datus šī mērķa ietvaros Aizdevējs apstrādā balstoties uz Aizņēmēja piekrišanu, kas sniegta E‑pieteikumā. Ja Aizņēmējs pēc piedāvājuma saņemšanas vēlas noslēgt kredīta līgumu, Aizdevējs apstrādā visus Aizņēmēja personas datus saskaņā ar Privātuma politikas 3.2. apakšpunktā minētajiem mērķiem, lai noslēgtu un izpildītu kredīta līgumu.

3.5. Prasījumu cesija

Ar mērķi cedēt Aizdevējam piederošos prasījumus pret Aizņēmēju, Aizdevējs, balstoties uz leģitīmo interesi cedēt no kredīta līguma izrietošos prasījumus un piesaistīt finansējumu, apstrādā Aizņēmēja datus, Kontaktinformāciju, Līguma datus un Finanšu datus.

Aizdevējs nodod tā rīcībā esošos Aizņēmēja datus cesionāram saskaņā ar Latvijas Republikas Civillikuma normām.

3.6. Statistikas datu apkopošana

Balstoties uz Aizdevēja leģitīmo interesi apkopot statistikas datus par Aizņēmēju izmantotajiem Aizdevēja pakalpojumiem un uzlabot to kvalitāti, Aizdevējs ar mērķi analizēt ar Aizdevēja pakalpojumu sniegšanu saistīto informāciju, apkopotā veidā apstrādā Aizņēmēju datus, Kontaktinformāciju un Līguma datus.

Aizņēmēja personas datus šī mērķa ietvaros apstrādā Aizdevējs un Aizdevēja sadarbības partneri, kas nodrošina serveru, IT un analītiskos pakalpojumus. Balstoties uz saņemtajiem personas datiem, sadarbības partneri nevar identificēt konkrētu Aizņēmēju.

4. Informācijas nodošana un saņemšana no trešajām personām

Lai Aizdevējs varētu pieņemt lēmumu par kredīta piešķiršanu, lai varētu uzraudzīt Aizņēmēja spēju atmaksāt kredītu un lai noslēgtu kredīta līgumu, Aizdevējs var saņemt no dažādām datubāzēm un trešajām personām šādus Aizņēmēja personas datus:

Trešā persona

Aizņēmēja dati

Datu saņemšanas un nodošanas tiesiskie pamati

AS "CREFO Birojs"

Vārds, uzvārds, personas kods, kreditora darbošanās nozare (kam tiek kavēta atmaksa), pieprasījumu skaits pēdējo 24 stundu laikā, pieprasījumu skaits pēdējo 3 mēnešu laikā, pieprasījumu skaits pēdējo 6 mēnešu laikā.

Saņemšana: Kredīta līguma noslēgšana un izpilde, un Aizdevēja leģitīmā interese novērtēt Aizņēmēja kredītrisku un maksātspēju

Nodošana: Kredītinformācijas biroju likumā noteiktie gadījumi vai Aizņēmēja piekrišana

SIA "CREDITREFORM LATVIJA"

Vārds, uzvārds, personas kods, parādsaistību skaits, parādsaistību summa, pamatparāds, procenti par naudas lietošanu, līgumsods, pielīgtie kavējuma procenti (nokavējuma procenti), likumiskie procenti, citi blakus prasījumi, pieaugums, parādsaistību rašanās datums, parādsaistību iekļaušanas datubāzē datums, kreditora darbošanās nozare (kam tiek kavēta atmaksa), atmaksātā parāda summa (procentos), samaksas kavējuma ilgums (dienās), parāda atgūšanas statuss un datums.

Saņemšana: Kredīta līguma noslēgšana un izpilde, un Aizņēmēja piekrišana

Nodošana: Parādu ārpustiesas atgūšanas likumā noteiktie gadījumi

SIA "Melnā lapa"

Lietas reģistrēšanas datubāzē datums, piedzinēja vārds, kas apstrādā inkaso līgumu, līguma numurs, vārds, uzvārds, telefona numurs, parāda summa, veiktās iemaksas, atlikusī parāda summa, uzņēmuma, kas nodevis līgumu, juridiskais nosaukums, zīmola nosaukums, personas kods, izsūtītās vēstules termiņš, līguma statuss, statusa paskaidrojums, pēdējās vienošanās datums, līdz kuram ir jāmaksā, piedziņas procesa komentāri, saziņas ar klientu datums, informācija par klienta saistībām pie citiem uzņēmumiem, lietas statuss.

Saņemšana: Kredīta līguma noslēgšana un izpilde un Aizņēmēja piekrišana

Nodošana: Parādu ārpustiesas atgūšanas likumā noteiktie gadījumi

SIA "JULIANUS INKASSO LATVIJA"

Vārds, uzvārds, personas kods, parādsaistību skaits, parādsaistību statuss, parādsaistību summa, parādsaistību rašanās datums, kreditora darbošanās nozare (kam tiek kavēta atmaksa), valūta, lietas izbeigšanas datums.

Saņemšana: Kredīta līguma noslēgšana un izpilde un Aizņēmēja piekrišana

Nodošana: Parādu ārpustiesas atgūšanas likumā noteiktie gadījumi

AS "Kredītinformācijas Birojs"

Sistēmas pieprasījuma numurs, personas kods, informācija no Valsts ieņēmumu dienesta datubāzes par ienākumiem esošajā gadā (ienākumu grupa, ienākumu grupas nosaukums, ienākumu summa (bruto) par periodu, valūta, ienākumu periods), informācija no Valsts ieņēmumu dienesta datubāzes par ienākumiem iepriekšēja gadā (ienākumu grupa, ienākumu grupas nosaukums, ienākumu summa (bruto) par periodu, valūta, ienākumu periods).

Saņemšana: Kredīta līguma noslēgšana un izpilde un Aizdevēja leģitīmā interese novērtēt Aizņēmēja kredītrisku un maksātspēju

Nodošana: Kredītinformācijas biroju likumā noteiktie gadījumi vai Aizņēmēja piekrišana

AS "mogo"

Vārds, uzvārds, personas kods, izsniegto patēriņa kredītu skaits, lombarda kredītu skaits (ja ir).

Saņemšana: Aizdevēja leģitīmā interese novērtēt Aizņēmēja kredītrisku un maksātspēju

Nodošana: trešās personas (AS "mogo") leģitīmā interese novērtēt Aizņēmēja, kurš piesakās aizdevumam gan pie Aizdevēja, gan AS "mogo", kredītrisku un maksātspēju5. Informācijas nodošana trešajām personām

Aizdevējs un Aizdevēja sadarbības partneri apstrādā Aizņēmēja personas datus Eiropas Ekonomiskās zonas ietvaros.

Aizdevējam ir tiesības nodot Aizņēmēja datus šādiem datu saņēmējiem:

 • jebkuram subjektam, kas saistīts ar no kredīta līguma izrietošo pienākumu izpildi (tajā skaitā, sakaru pakalpojumu sniedzējiem, maksājumu starpniekiem, kredītiestādēm, IT pakalpojumu sniedzējiem, u.c.);
 • Aizdevēja mātes uzņēmumam, tā pārvaldes uzņēmumam un visiem uzņēmumiem, kas ir atkarīgi no pārvaldības uzņēmuma, citiem uzņēmumiem, kuri tieši vai netieši ir ieguvuši ievērojamu daļu Aizdevēja pamatkapitālā vai kurā Aizdevējs ir ieguvis tiešu vai netiešu līdzdalību, ciktāl Aizņēmēja personas dati ir nepieciešami tiem deleģēto funkciju veikšanai;
 • ārpakalpojumu sniedzējiem, ko Aizdevējs ir iesaistījis kredīta līgumā noteikto Aizdevēja pakalpojumu sniegšanā, ciktāl Aizņēmēja personas dati ir nepieciešami tiem deleģēto funkciju veikšanai;
 • Aizdevēja piesaistītajiem personas datu apstrādātājiem, kuru darbību uzrauga Aizdevējs, ciktāl Aizņēmēja personas dati ir nepieciešami tiem deleģēto funkciju veikšanai;
 • cedējot no kredīta līguma izrietošos prasījumus trešajām personām;
 • parādvēstures datubāzēm un kredītinformācijas birojiem tiesību aktos noteiktajos gadījumos;
 • trešajai personai, kas veic parādu piedziņas pasākumus, lai atgūtu parādu no Aizņēmēja (tādi kā parādu piedzinēji, juristi, tiesu izpildītāji, maksātnespējas administratori u.c.);
 • Aizdevēja juridisko, grāmatvedības un/vai revīzijas pakalpojumu sniedzējiem, nodrošinot, ka minētās personas apņemas neizpaust šādu informāciju.

Tiesību aktos noteiktajos gadījumos Aizdevējs ir pienākums izpaust Aizņēmēja personas datus valsts un pašvaldības iestādēm, tiesībsargājošām institūcijām.

Aizdevējs nenodod personas datus valsts iestādēm vai trešajām personām bez tiesiska pamata. Deleģējot atsevišķas Aizdevēja funkcijas personas datu apstrādātājiem Aizdevējs apņemas garantēt atbilstošus tehniskos un organizatoriskos drošības pasākumus, lai nodrošinātu, ka personas datu apstrādātājs ievēro Aizdevēja drošības standartus.

6. Informācijas glabāšanas vieta

No Aizņēmēja iegūtos datus Aizdevējs nodos un glabās vietās, kas atrodas Eiropas Ekonomiskajā zonā (EEZ). Visa informācija, ko Aizņēmējs ir sniedzis Aizdevējam, tiek droši uzglabāta Aizdevēja vai Aizdevēja partneru serveros. Šī informācija ir šifrēta.

Diemžēl informācijas nosūtīšana internetā nav pilnīgi droša. Pat ja Aizdevējs dara visu, lai aizsargātu Aizņēmēja personas datus, Aizdevējs nevar pilnībā garantēt Aizņēmējam Aizdevējam nosūtīto datu drošību, tādēļ ar nosūtīšanu saistītos riskus uzņemas Aizņēmējs. Kad Aizdevējs ir saņēmis Aizņēmēja informāciju, Aizdevējs izmantos procedūras un drošības elementus, lai novērstu neatļautu piekļuvi.

Aizdevējs nodrošina, ka piekļuve Aizņēmēja personīgajai informācijai ir atļauta tikai tiem darbiniekiem, kuriem ir pamatots ar biznesu saistīts iemesls piekļūt vai zināt šādu informāciju. Tas tiek nodrošināts, izmantojot tehniskos risinājumus un fiziskās piekļuves tiesības, kā arī to Aizdevēja darbinieku, kas veic attiecīgus drošības pasākumus, pienācīgu apmācību un izglītošanu.

7. Informācijas glabāšanas ilgums

Visa ar Aizņēmēju saistītā informācija, tai skaitā, Profilā esošā informācija, tiek saglabāta kā pierādījums par Aizņēmēja identitāti, kredīta līguma noslēgšanu, izsniegtajiem kredītiem un to atmaksu un kredīta līguma izpildi, un tiek glabāta līdz brīdim, kad kredīta līgums ir izpildīts, dati vairs nav nepieciešami Aizdevēja pakalpojumu sniegšanai, iestājas Latvijas Republikas tiesību aktos noteiktais datu glabāšanas termiņš vai noilgums prasības celšanai tiesā, atkarībā no tā, kurš termiņš iestājas vēlāk.

Ar mērķi saglabāt pierādījumus par kredīta līguma noslēgšanu un izpildi Aizdevējs glabā Aizņēmēja personas datus vismaz 3 (trīs) gadus saskaņā ar Latvijas Republikas Komerclikumā noteikto prasības noilguma termiņu. Atsevišķi Aizņēmēja dati var tikt glabāti ilgāk, lai izpildītu citus uz Aizdevēju attiecināmus tiesiskos pienākumus.

Grāmatvedības vajadzībām Aizdevējs uzglabā Aizņēmēja personas datus (tai skaitā, bankas maksājumu izdrukas), kas saistīti ar noslēgto un izpildīto kredīta līgumu, ne mazāk kā 5 gadus no kredīta līguma noslēgšanas dienas.

Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas vajadzībām Aizdevējs uzglabā Aizņēmēja datus saistībā ar Aizņēmēja identitātes pārbaudīšanu un naudas līdzekļu izcelsmi (ieskaitot personu apliecinoša dokumenta kopiju un visus saziņas datus) ne mazāk kā 5 gadus no kredīta līguma izbeigšanas dienas.

Aizdevējs Piekrišanas informāciju kā pierādījumu par Aizņēmēja sniegto piekrišanu glabā vismaz 5 (piecus) gadus no piekrišanas atsaukšanas brīža saskaņā ar Fizisko personu datu apstrādes likumu.

8. Jūsu tiesības saistībā ar personisko informāciju

8.1. Vispārējā pieeja

Aizdevējs ievēro Aizņēmēja tiesības piekļūt, pārvaldīt un kontrolēt savus personas datus, ko apstrādā Aizdevējs. Kad Aizdevējs ir saņēmis Aizņēmēja pieprasījumu par kādu no savu zemāk minēto tiesību izmantošanu, Aizdevējs izskata Aizņēmēja pieprasījumu un sniedz atbildi bez nepamatotas kavēšanās un jebkurā gadījumā viena mēneša laikā no pieprasījuma saņemšanas. Šo laika periodu var pagarināt, ja Aizņēmēja pieprasījums ir sarežģīts vai ja saņemto pieprasījumu skaita dēļ Aizdevējs nevar sagatavot atbildi iepriekš noteiktajā termiņā.

Ja Aizņēmējs vēlas izmantot kādas no zemāk minētajām tiesībām, Aizņēmējs var to darīt, iesniedzot pieprasījumu vienā no šādiem veidiem:

 • nosūtot ar drošu elektronisko parakst parakstītu pieprasījumu uz info@vizia.lv;
 • nosūtot parakstītu pieprasījumu uz Raunas iela 44 k-1, Rīga, LV-1039.

Aizņēmēja vārdā pieprasījumu var iesniegt tā pilnvarota persona, ja pieprasījumam ir pievienota spēkā esoša pilnvara.

Aizdevējs patur tiesības pieprasīt no Aizņēmēja papildu informāciju, lai pārbaudītu tās personas identitāti, kura ir nosūtījusi pieprasījumu, un aizsargātu Aizņēmēja datus no izpaušanas nepiederošām personām.

Aizņēmējs ir tiesīgs piekļūt saviem personas datiem bez maksas. Tomēr, ja Aizņēmēja pieprasījumi ir acīmredzami nepamatoti vai pārmērīgi, Aizdevējs patur tiesības iekasēt atbilstošu samaksu vai atteikt rīkoties saskaņā ar pieprasījuma.

8.2. Aizņēmēja īpašo tiesību kopsavilkums.

8.2.1. Piekļuves tiesības

Aizņēmējam ir tiesības saņemt informāciju par to, vai Aizdevējs apstrādā vai neapstrādā Aizņēmēja personas datus, un, ja Aizdevējs apstrādā Aizņēmēja personas datus, pieprasīt iegūt Aizdevējs rīcībā esošo Aizņēmēja personas datu kopiju.

Aizņēmējam ir tiesības iegūt šādu informāciju:

 • apstrādes mērķi;
 • apstrādātās personas datu kategorijas;
 • datu saņēmēji vai saņēmēju kategorijas;
 • laikposms, cik ilgi dati tiks glabāti (vai kritēriji laikposma noteikšanai);
 • Aizņēmēja tiesības saistībā ar datu apstrādi;
 • pieejamā informācija par datu avotu (ja personas dati netiek saņemti no Aizņēmēja);
 • tas, ka pastāv automatizēta lēmumu pieņemšana.

8.2.2. Tiesības labot personas datus, ciktāl tas ir iespējams

Aizņēmējs ir tiesīgs pieprasīt, lai Aizdevējs labo Aizņēmēja neprecīzos vai nepareizos personas datus. Aizdevējs arī dod Aizņēmējam iespēju labot savus datus Profilā, tomēr ne visus datus var labot, izmantojot šo veidu. Mums būs jāpārbauda, vai grozītie dati ir patiesi un precīzi.

8.2.3. Tiesības dzēst personas datus, ciktāl tas ir iespējams

Aizņēmējam ir tiesības pieprasīt, lai Aizdevējs dzēš Aizņēmēja datus. Šīs tiesības var realizēt, ja pastāv viens no zemāk minētajiem iemesliem:

 • personas dati vairs nav nepieciešami saistībā ar mērķiem, kādiem tie tika vākti vai citā veidā apstrādāti;
 • Aizņēmējs atsauc sniegto piekrišanu;
 • Aizņēmējs iebilst pret apstrādi;
 • personas datu apstrāde ir notikusi nelikumīgi;
 • personas dati ir jādzēš, lai ievērotu noteikto juridisko pienākumu.

Aizdevējs patur tiesības noradīt pieprasījumu dzēst Aizņēmēja personas datus, ja tam ir likumīgs un juridisks iemesls, piemēram, lai ievērotu noteiktu juridisku pienākumu, kas nosaka apstrādi, lai celtu, īstenotu vai aizstāvētu likumīgas prasības vai statistikas vajadzībām, veicot atbilstošus tehniskus un organizatoriskus drošības pasākumus.

8.2.4. Tiesības uz personas datu apstrādes ierobežošanu

Aizņēmējs ir tiesīgs ieprasīt, lai Aizdevējs ierobežotu apstrādi, ja pastāv viens no šādiem iemesliem:

 • Aizņēmējs apstrīd personas datu precizitāti – uz laiku, kurā Aizdevējs var pārbaudīt personas datu precizitāti;
 • apstrāde ir nelikumīga, un Aizņēmējs iebilst pret personas datu dzēšanu, un tās vietā pieprasa datu izmantošanas ierobežošanu;
 • Aizdevējs personas dati apstrādei vairs nav vajadzīgi, taču tie ir nepieciešami Aizņēmējam, lai celtu, īstenotu vai aizstāvētu likumīgas prasības;
 • Aizņēmējs datu subjekts ir iebildis pret apstrādi, kamēr nav pārbaudīts, vai pārziņa leģitīmie iemesli nav svarīgāki par Aizņēmēja leģitīmajiem iemesliem.
 • Aizņēmēja personas datu apstrādes ierobežošanas gadījumā Aizdevējs apstrādā Aizņēmēja personas datus tikai pēc Aizņēmēja piekrišanas saņemšanas vai lai celtu, īstenotu vai aizstāvētu likumīgas prasības, vai lai aizstāvētu citas fiziskas vai juridiskas personas tiesības, vai svarīgu sabiedrības interešu dēļ. Tas neattiecas uz personas datu glabāšanu.

8.2.5. Tiesības iebilst pret personas datu apstrādi

Aizņēmējs ir tiesīgs iebilst pret personas datu apstrādi saistībā ar tiešo mārketingu vai kas balstās uz Aizdevējs leģitīmo interesi, bet, ņemot vērā Aizņēmēja konkrēto situāciju, Aizņēmējs vēlas iebilst pret šādu apstrādi minētā iemesla dēļ.

8.2.6. Tiesības uz datu pārnešanu, ciktāl tas ir iespējams

Aizņēmējs ir tiesīgs pieprasīt, lai Aizdevējs pieņem un nosūta Aizņēmēja personas datus Aizņēmējam vai citam datu pārzinim. Aizņēmējs var realizēt šīs tiesības, ciktāl Aizņēmējs ir sniedzis datus, pamatojoties uz piekrišanu vai līgumu, un apstrāde tiek veikta, izmantojot automātiskus līdzekļus.

Šīs tiesības attiecas arī uz izejas datiem, kurus ir sniedzis Aizņēmējs, kas attiecas uz Aizņēmēja darbību vai izriet no Aizņēmēja novērošanas, piemēram, aktivitāšu vēstures, vietnes lietošanas vēstures. Tomēr tas neattiecas uz datiem, ko Aizdevējs rada, piemēram, Aizņēmēja profiliem, kas radīti, analizējot izejas datus, riska novērtējumu, lai ievērotu noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas tiesību aktu ievērošanu.

8.2.7. Tiesības atsaukt sniegto piekrišanu

Aizņēmējs ir tiesības atsaukt iepriekš sniegto piekrišanu jebkurā laikā, iesniedzot pieprasījumu vienā no šādiem veidiem:

 • nosūtot ar drošu elektronisko parakstu parakstītu pieprasījumu uz info@vizia.lv;
 • nosūtot parakstītu pieprasījumu uz Raunas iela 44 k-1, Rīga, LV-1039.

Tomēr tas neietekmē apstrādes, kas veikta pirms Aizņēmējs atsauc savu piekrišanu, likumību. Šīs tiesības attiecas uz komerciālu paziņojumu saņemšanu no Aizdevēja.

8.2.8. Tiesības iesniegt sūdzību nacionālajā fizisko personu datu aizsardzības iestādē

Neskaidrību gadījumā saistībā ar Aizņēmēja personas datiem, Aizņēmējs var vērsties pie Aizdevēja, un Aizdevējs centīsies sniegt Aizņēmējam atbildi vai rast risinājumu Aizņēmēja problēmai. Tomēr, ja Aizņēmējs ir pārliecināts, ka Aizdevējs nevar rast risinājumu, Aizņēmējs ir tiesīgs iesniegt sūdzību nacionālajā fizisko personu datu aizsardzības iestādē par Aizdevēja veiktajām datu apstrādes darbībām.

Latvijas Republikas nacionālās fizisko personu datu aizsardzības iestādes kontaktinformācija:

Datu Valsts Inspekcija, Blaumaņa iela 11/13-15, Rīga LV-1011, Latvija, tālr.: +371 67223131, elektroniskā pasta adrese: info@dvi.gov.lv.

8.2.9. Tiesības sazināties ar Aizdevēju un iegūt papildus informāciju par personas datu apstrādi

Aizņēmējs ir tiesīgs sazināties ar Aizdevēju jebkurā laikā un saņemt papildu informāciju par apstrādes darbībām.

9. Izmaiņas Privātuma politikā

Aizdevējam ir tiesības jebkurā laikā veikt izmaiņas Privātuma politikā, publicējot tās Portālā un paziņojot par izmaiņām Profilā. Jebkura Privātuma politikas versija, kas publicēta Portālā, aizstāj visas iepriekšējās Privātuma politikas versijas un stājas spēkā nekavējoties pēc to publicēšanas.