Aizdevuma pieteikums

 • 1
  Aizpildiet
  pieteikumu
 • 2
  Verificējiet
  profilu
 • 3
  Saņemiet
  aizdevumu
Klienta dati
Izvēlieties valstisko piederību
Informācija
Norādi derīgu e-pasta adresi, jo uz to tiks nosūtīts aizdevuma līgums.
Lai apstiprinātu telefonа numuru, nepieciešams to verificēt ar SMS kodu.
Lai apstiprinātu telefonа numuru, nepieciešams to verificēt ar SMS kodu.
Parole
Parolei jābūt vismaz 7 rakstzīmes garai, jāsatur vismaz 1 lielais burts un 1 cipars. Parole nedrīkst saturēt atstarpes.
Parolei jābūt vismaz 7 rakstzīmes garai, jāsatur vismaz 1 lielais burts un 1 cipars. Parole nedrīkst saturēt atstarpes.
Finanses
Norādiet summu, ko veido tavus ikmēneša ienākumi - neto alga, pabalsti u.c.
Norādi summu, ko veido tavi ikmēneša izdevumi – komunālie maksājumi, transports, telekomunikācijas rēķini, kredītsaistību maksājumi u.c.
Patiesais labuma guvējs
Vai esat patiesais labuma guvējs?
Politiski nozīmīga persona
Vai esat politiski nozīmīga persona, viņas ģimenes loceklis vai ar viņu cieši saistīta persona?
Personīgo kredītlimitu piedāvājumu saņemšana
Vai piekrīti no SIA “ViziaFinance” saņemt piedāvājumus par Tev personīgi pieejamo kredītlīnijas limitu, kas var tikts sagatavoti, veicot profilēšanu un apstrādājot Tavus datus par maksātspēju?
Datu saņemšana maksātspējas vērtēšanai
Vai piekrīti, ka SIA “ViziaFinance” apstrādā tavus norādītos datus citiem mērķiem, kas norādīti privātuma politikā (tajā skaitā tavu datu apstrāde aizdevuma atteikuma gadījumā, lai atkārtoti izvērtētu tavu spēju atmaksāt aizdevumu)?
Aizdevuma izmantošanas mērķis
Kāds ir paredzamais aizdevuma izmantošanas mērķis?
Lūdzu, ierakstiet aizdevuma izmantošanas mērķi
Komerciālu paziņojumu sūtīšana
Kā turpmāk vēlies saņemt informāciju par SIA “ViziaFinance” jaunumiem, īpašajiem piedāvājumiem un citu vērtīgu informāciju? (Komerciālu paziņojumu sūtīšanai varam veikt profilēšanu un tavu datu apstrādi, lai tu saņemtu piemērotu un svarīgu informāciju.)

II daļa. Vispārējie noteikumi

Definīcijas

1. Aizdevēja konts: jebkurš Līgumā un/vai Portālā norādītais Aizdevēja norēķinu konts. 

2. Aizdevuma summa: I daļā norādītā un Kredītlīnijas limita ietvaros Klienta saņemtā un neatmaksātā kredīta summa.

3. Aizdevuma summas izsniegšanas diena: 7. (septītā) diena pēc Aizdevēja lēmuma par Aizdevuma summas piešķiršanu pieņemšanas.

4. Aizdevuma summas pēdējā maksājuma datums: Grafikā norādītais pēdējais Maksājuma datums, līdz kuram Klientam jāveic Aizdevuma summas pilnīga atmaksa.

5. Anuitātes metode: Grafika sastādīšanas metode, saskaņā ar kuru Aizdevuma summas atmaksas maksājuma un Procentu samaksas maksājuma kopsumma katru mēnesi ir vienāda.

6. GPL: I daļā norādītā Aizdevuma summas procentu likme, kuru aprēķina atbilstoši MK Noteikumiem, ja tiek ievērots Grafiks.

7. Grafiks: I daļā norādītās Līguma maksājumu summas un samaksas termiņi.

8. Klienta e-pasts: Līgumā norādītā Klienta elektroniskā pasta adrese, kuras vienīgais lietotājs ir Klients.

9. Klienta konts: jebkurš Līgumā, zvanot no Telefona numura vai Profilā norādītais norēķinu konts, vai Klienta norēķinu konts, no kura Klients jebkad ir veicis pārskaitījumu Aizdevējam.

10. Komisijas: Portālā vai Aizdevēja cenrādī norādītās komisijas par Aizdevēja sniegtajiem pakalpojumiem, tajā skaitā komisijas par Aizdevēja papildu pakalpojumiem, kas ir brīvprātīgi un nav obligāti.

11. Kopējā summa, kas jāmaksā Klientam: I daļā norādītā summa, kuru aprēķina atbilstoši MK Noteikumiem, ja tiek ievērots Grafiks.

12. Kredītlīnijas limits: I daļā norādītais Kredītlīnijas summas limits, kura ietvaros Klients var lietot Aizdevēja piešķirto kredītu.

13. Līgums: šis starp Pusēm noslēgtais kredīta līgums, kas sastāv no I daļas un II daļas, Portāla noteikumiem (ja nepieciešams) un visiem tā grozījumiem un/vai pielikumiem.

14. Līgumsods: I daļā norādītais līgumsods par Procentu samaksas kavēšanu.

15. Maksājuma datums: Grafikā norādītais ikmēneša Līguma maksājumu samaksas datums.

16. Mēneša maksājums: Grafikā norādītā Pamatsummas, Procentu maksājumu un citu maksājumu (ja tādi ir) kopsumma, kuras samaksa jāveic līdz Maksājuma datumam.

17. MK noteikumi: 25.10.2016 Ministru kabineta noteikumi Nr. 691 “Noteikumi par patērētāja kreditēšanu”.

18. Nokavējuma procenti: I daļā norādītā atlīdzība par Aizdevuma summas atmaksas kavēšanu.

19. Portāls: Aizdevēja interneta vietne (šobrīd ar domēna vārdu www.vizia.lv), kurā caur Profilu identificē Klientu un notiek Pušu savstarpēja saziņa un informācijas apmaiņa.

20. Potenciālais kredītlīnijas limits: I daļā norādītais Aizdevuma summas limits, līdz kuram varētu tikt palielināts Kredītlīnijas limits.

21. Privātuma politika: Aizdevēja izstrādātā privātuma politika, kas ievietota Portālā.

22. Procenti: atlīdzība par Aizdevuma summas lietošanu.

23. Procentu likme mēnesī: I daļā noteiktā procentu likme.

24. Profils: Klienta personīgā vietne Portālā, kas ir pieejama pēc Klienta personas koda vai e-pasta un paroles ievadīšanas, ja Klients ir piekritis Portāla noteikumiem.

25. Puse/s: Klients un/vai Aizdevējs.

26. Telefona numurs: jebkurš Līgumā un/vai Profilā norādītais telefona numurs, kura vienīgais lietotājs ir Klients.

Līguma priekšmets un Aizdevuma summas izsniegšana

27. Aizdevējs piešķir Klientam Kredītlīnijas limitu, atļaujot tā ietvaros Klientam atkārtoti pieprasīt, saņemt un lietot Aizdevuma summu. 

28. Klients pieprasa izsniegt Aizdevuma summu Kredītlīnijas limita ietvaros uz vēlamo atmaksas termiņu caur Profilu Portālā vai telefoniski, izmantojot Telefona numuru. 

29. Aizdevējs pēc katra Klienta pieprasījuma saņemšanas apstiprina vai atsaka Aizdevuma summas izsniegšanu, par to informējot Klientu, sagatavo grozījumus Līguma I & II daļā un Aizdevuma summas izsniegšanas dienā piedāvā tos noslēgt Klientam. 

30. Klients Aizdevuma summas izsniegšanas dienā apstiprina Aizdevēja piedāvātos grozījumus Līguma I & II daļā caur Profilu Portālā vai telefoniski, izmantojot Telefona numuru. 

31. Pēc grozījumu Līguma I & II daļā noslēgšanas Aizdevējs izsniedz Klientam Aizdevuma summu ar pārskaitījumu uz Klienta kontu. 

32. Ja Aizdevuma summa netiek izsniegta Klientam ar pārskaitījumu dēļ kļūdaini norādīta Klienta konta, tad grozījumi Līguma I & II daļā zaudē spēku un Aizdevējs par to informē Klientu. 

33. Aizdevējam ir vienpusējas tiesības atteikties noslēgt Līgumu, grozīt to vai atteikties izsniegt Aizdevuma summu līdz Aizdevuma summas izsniegšanai dienai, ja:  

1) pēc Aizdevēja ieskatiem ir būtiski mainījusies Klienta maksātspēja; 

2) Klients kavē Grafikā noteiktos termiņus; 

3) Klients kavē pastāvošas saistības pret trešo personu, par ko ir pieejama informācija datubāzēs par Klienta ienākumiem un maksājumu saistību izpildi; vai 

4) darījuma attiecības starp Pusēm nevar nodibināt vai tās ir jāizbeidz atbilstoši tiesību aktu prasībām.   

Citi Līguma maksājumi

34. Klients maksā Aizdevējam Procentus par Aizdevuma summas faktisko izmantošanas laiku. Aizdevējs var vienpusēji samazināt Procentus, lai Līguma kopējās izmaksas atbilstu normatīvajiem aktiem. 

35. Klients Līgumā noteiktajos gadījumos maksā Nokavējuma procentus un Līgumsodu, bet Komisijas maksā Līgumā noteiktajos gadījumos vai gadījumos, kad Klients brīvprātīgi izmanto Aizdevēja sniegto papildus pakalpojumu. Aizdevējs var mainīt Komisiju apmēru jebkurā laikā, to jauno apmēru publiskojot Portālā, vai var piešķirt atlaidi, vai vienpersoniski atcelt Komisijas.  

Līguma maksājumu atmaksa un samaksa

36. Klients vai ar Klientu saistīta fiziska persona / personīgi atmaksā Aizdevējam Aizdevuma summu, samaksā Procentus un citus Līguma maksājumus Grafikā noteiktajā apmērā un termiņā ar pārskaitījumu no Klienta vai ar Klientu saistītas fiziskas personas konta uz Aizdevēja kontu. 

37. Ja Klients kavē Grafikā noteikto Maksājuma datumu Pamatsummas atmaksai, tad par katru kavēto dienu Klients maksā Nokavējuma procentus, kas tiek aprēķināti no kavētā Pamatsummas maksājuma. 

38. Ja Klients kavē Grafika noteikto Maksājuma datumu Procentu maksājuma samaksai, tad par katru kavēto dienu Klients maksā Līgumsodu, kas tiek aprēķināts no kavētā Procentu maksājuma. 

39. Klients var pilnībā vai daļēji veikt Līguma maksājumu pirms Grafikā norādītā Maksājuma datuma, 5 darba dienas iepriekš informējot Aizdevēju  rakstveidā vai nosūtot e-pastu uz info@vizia.lv. Ja Klients, neinformējot Aizdevēju, veic tam maksājumu, kas atbilst visu Līguma maksājumu pirmstermiņa samaksai, tad tiek uzskatīts, ka Klients ir izmantojis tiesības veikt visu Līguma maksājumu samaksu pirms termiņa. 

40. Ja Aizdevējs ir vienpusēji atkāpies no Līguma, tad Klients samaksā Aizdevējam nesamaksātos Līguma maksājumus par laika posmu līdz Līguma izbeigšanai un likumiskos procentus līdz visu Līguma maksājumu samaksai.  

Pušu tiesības un pienākumi. Citi noteikumi

41. Klients informē Aizdevēju par Līgumā norādītās kontaktinformācijas (tajā skaitā e-pasta adreses, Telefona numura, norēķinu kontu) vai personu apliecinoša dokumenta maiņu vai par politiski nozīmīga personas, viņas ģimenes locekļa vai ar viņu cieši saistītas personas statusa iegūšanu vai zaudēšanu 5 darba dienu laikā zvanot no Telefona numura vai caur Profilu Portālā. 

42. Aizdevējs var pieprasīt Klienta informācijas maiņas apstiprināšanu telefoniski, izmantojot Telefona numuru vai caur Profilu Portālā un/vai citā veidā atbilstoši Aizdevēja norādījumiem. Aizdevējs līdz tam brīdim var neizsniegt Aizdevuma summu. 

43. Ja Klienta identifikācija un saziņa ar Aizdevēju (tajā skaitā, lai pieprasītu Aizdevuma summas izsniegšanu vai lai apstiprinātu grozījumus Līguma I & II daļā) ir notikusi telefoniski, izmantojot Telefona numuru, un tās laikā Aizdevējam ir sniegta tā pieprasītā informācija par Līgumu, tad tiek uzskatīts, ka telefona saruna ir notikusi starp Pusēm, un tā ir saistoša Pusēm. 

44. Aizdevējs telefona sarunas ieraksta ar mērķi pierādīt Klienta identifikācijas veikšanu un ar mērķi fiksēt Pušu saziņu 

45. Aizdevējs var pārtraukt vai izbeigt Klienta identifikāciju un/vai Pušu saziņu caur Profilu Portālā vai telefoniski, izmantojot Telefona numuru, ja pēc Aizdevēja ieskatiem nav bijusi pilnvērtīga vai pienācīga Klienta identifikācija vai Pušu saziņa. Klientam nebūs nekādu pretenziju pret to. 

46. Klients var 14 dienu laikā pēc Līguma noslēgšanas izmantot atteikuma tiesības un atkāpties no  Līguma, ja Kredītlīnijas limits pārsniedz 140 EUR, rakstveidā paziņojot Aizdevējam. Ja Klients paziņojumu par atteikuma tiesību izmantošanu Aizdevējam nav nosūtījis Līgumā noteiktajā kārtībā un termiņā, tad Klients zaudē atteikuma tiesības. 

47. Klients samaksā Līguma maksājumus Aizdevējam par laika periodu līdz Aizdevuma pilnīgas atmaksas dienai 30 dienu laikā pēc paziņojuma par atteikuma tiesību izmantošanu nosūtīšanas Aizdevējam.  

48. Klients caur profilu Portālā vai telefoniski, izmantojot Telefona numura, var saņemt bezmaksas informāciju par Klienta saistībām. Ja Klients kavē Līguma maksājumus ilgāk par 7 dienām, tad Aizdevējs var izsūtīt Klientam atgādinājumus par parādu. Parāda gadījumā Aizdevējs var ieturēt parāda atgūšanas izdevumus. 

49. Aizdevējs ir tiesīgs nosūtīt (tajā skaitā no info@vizia.lv un norekini@vizia.lv) elektroniski sagatavotus dokumentus vai paziņojumus nerediģējamā PDF formātā bez Aizdevēja paraksta uz Klienta e-pastu. 

50. Līguma noteikumiem neatbilstošs Klienta maksājums netiek uzskatīts par saņemtu līdz tā identifikācijas brīdim. Ja neatbilstoši Līguma noteikumiem Līguma maksājums tiek pārskaitīts no juridiskas personas norēķinu konta, tad Aizdevējam ir tiesības to uzskatīt par nesaņemtu, atgriežot  to atpakaļ trešajai personai un informējot par to Klientu. Aizdevējs atmaksā nepamatotu Klienta maksājumu (tajā skaitā pārmaksu) 3 dienu laikā pēc Klienta rakstveida pieprasījuma saņemšanas. Ja pēc Aizdevuma summas atmaksas izveidojas pārmaksa, tad Aizdevējs var piemērot Komisiju par tās administrēšanu. Ja Maksājuma datumā ir izveidojusies pārmaksa, tad tā tiek novirzīta Līguma maksājumu samaksai. 

51. Kredītlīnijas limitu var paaugstināt līdz Potenciālā kredītlīnijas limitam pēc Klienta lūguma, Aizdevējam izvērtējot Klienta maksātspēju. Aizdevējs var nepaaugstināt Kredītlīnijas limitu vai to samazināt, ja pēc Aizdevēja ieskatiem ir būtiski mainījusies Klienta maksātspēja. 

52. Klients ir informēts, ka Aizdevējs piedāvā Klientam papildu pakalpojumus, kas ir brīvprātīgi un nav obligāti, lai noslēgtu Līgumu, saņemtu Aizdevumu summu vai lai saņemtu to ar Aizdevēja piedāvātajiem noteikumiem un nosacījumiem. 

53. Klients ir informēts, ka ir vienpusējas tiesības jebkurā brīdi bez maksas pārtraukt Aizdevēja piedāvāto papildus pakalpojumu izmantošanu, saglabājot iespēju saņemt Aizdevuma summu atbilstoši Līgumam uz esošajiem noteikumiem, turpmāk nemaksājot Komisijas par papildus pakalpojumiem un nekādā citā veidā neietekmējot (nemainot) Līguma noteikumus, nosacījumus un izmaksas. 

54. Gadījumos, kad starp Pusēm ir spēkā esošās darījumu attiecības Klienta identifikācija tiek veikt uz spēkā esošā līguma pamata. Klients piekrīt, ka Telefona numurs un Profils var tikt izmantots kā Klienta identifikācijas līdzeklis Līguma ietvaros. 

55. Aizdevējs var atkāpties no Līguma Civillikuma 1589.panta kārtībā un pieprasīt Klientam Līguma maksājumu izpildi pirms termiņa, ja  

1) Klients sniedzis nepatiesus datus vai informāciju, vai viltotus dokumentus, 

2) Klients kavē Grafikā noteiktos termiņus ilgāk par 7 dienām,  

3) ir mainījušies būtiski apstākļi, kas bija par pamatu Līguma noslēgšanai. 

56. Aizdevējs var no Līguma izrietošos prasījumus vai to daļu nodot (cedēt) neierobežotam skaitam trešo personu (kreditoriem) un Aizdevējs var turpināt apkalpot no Līguma izrietošos Līguma maksājumus par labu trešajām personām (kreditoriem), darbojoties kā to aģentam (pilnvarniekam), neinformējot par to Klientu. 

57. Klients ir informēts, ka no Līguma izrietošo prasījumu daļas cesijas gadījumā Līgums paliek negrozīts un trešās personas (kreditori) cesijas rezultātā kļūs par Aizdevēja kreditoriem, kuri var no Līguma izrietošos prasījumus vai to daļu nodot (cedēt) tālāk neierobežotam skaitam citu trešo personu. 

58. Aizdevējs un trešās personas (kreditori) var, piedāvājot iegādāties un cedējot no Līguma izrietošos prasījumus vai to daļu, izpaust citām trešajām personām Klienta ieņēmumus, izdevumus, kredītvēsturi, dzimumu, vecumu, adresi un citu Līguma informāciju, bet nevar izpaust vārdu, uzvārdu, personas kodu, kontaktinformāciju un attēlu. 

59. Klients turpina Līguma maksājumus maksāt Aizdevējam arī no Līguma izrietošo prasījumu daļas cesijas trešajām personām (kreditoriem) gadījumā, ja vien Aizdevējs nepaziņo Klientam par pretējo, informējot par turpmāko Līguma maksājumu samaksas kārtību. 

60. Klients, parakstot Līgumu, apliecina, ka ir izlasījis un viņam ir saprotama Privātuma politika, viņš atzīst to par sev saistošu, kā arī viņš ir informēts par Aizdevēja veikto Klienta personas datu apstrādi, kas nepieciešama Līguma izpildei, tajā skaitā, lai izvērtētu un uzraudzītu Klienta spēju izpildīt no Līguma izrietošās saistības, un uz Aizdevēju attiecināmo juridisko pienākumu izpildei saskaņā ar piemērojamajiem tiesību aktiem. 

61. Ja Klients nesniedz Aizdevējam savus personas datus gadījumos, kad personas datu apstrāde nepieciešama Līguma izpildei vai to nosaka Aizdevējam piemērojamie tiesību akti, Puses nevarēs izpildīt Līgumu. Klients, parakstot Līgumu, apliecina, ka šajā Līguma punktā minētais viņam ir saprotams. 

62. Aizdevējs var pieprasīt informāciju par Klientu no trešajām personām, tajā skaitā, publiski pieejamām datu bāzēm, kā arī nodot informāciju par Klientu trešajām personām, tajā skaitā, parādu atgūšanas pakalpojumu sniedzējiem un valsts iestādēm, saskaņā ar Privātuma politikas noteikumiem un Aizdevējam piemērojamo tiesību aktu prasībām. 

63. Aizdevējs apstrādā Klienta personas datus līdz konkrēto personas datu apstrādes mērķa sasniegšanai, saskaņā ar Privātuma politikas noteikumiem un Aizdevējam piemērojamo tiesību aktu prasībām. 

64. Ja Puses strīdu neatrisina sarunu ceļā, tas var tikt izšķirts Latvijas Republikas tiesā saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem. Aizdevēja uzraudzības iestāde: Patērētāju tiesību aizsardzības centrs (Brīvības iela 55, Rīga, LV-1010).  


1. Portāla noteikumu statuss un definīcijas

1.1. Portāla noteikumi, tā grozījumi un/vai pielikumi ir neatņemama Līguma sastāvdaļa.

1.2. Portāla noteikumos minētajiem vārdiem un izteicieniem ar lielo sākuma burtu ir tāda pati nozīme, kā tādiem pašiem vārdiem un izteicieniem Līgumā.

1.3. Portāla noteikumos tālāk minētajiem vārdiem un izteicieniem, ja tie ir minēti ar lielo sākuma burtu, ir šāda nozīme:

Autorizācija Portāla noteikumos noteiktās Aizņēmēja darbības, pēc kuru veikšanas tiek atzīts, ka Aizdevējs ir identificējis (autorizējis) Aizņēmēju, un ka caur Profilu Portālā veiktās darbības ir veicis Aizņēmējs
E-pieteikums Aizdevēja aizpildīts pieteikums Portālā par pieteikšanos Līguma noslēgšanai un Kredītlīnijas piešķiršanai vai par pieteikšanos Līguma grozīšanai vai informācijas atjaunošanai
Instantor Instantor AB, Zviedrijas Karalistes reģistrācijas numurs 556818-2835, sniegtais pakalpojums (programmatūra), kuru izmantojot, Aizņēmējs ar kredītiestādes izsniegtajiem Aizņēmēja autentifikācijas elementiem autentificējas kredītiestādes interneta vietnē
Instantor noteikumi Noteikumi, kuri nosaka kārtību, kādā Aizņēmējs izmanto Instantor sniegto pakalpojumu (programmatūru), lai veiktu Verifikāciju un lai Aizdevējs saņemtu personas datus un informāciju par Aizņēmēju
Parole Aizņēmēja izvēlēts burtu un ciparu virknējums, pēc kura ievadīšanas kopā ar Aizņēmēja personas kodu vai e-pastu Portālā norādītājā vietā Aizdevējs identificē (autorizē) Aizņēmēju un Aizņēmējam ir tiesības caur Profilu lietot Portālu
Reģistrācijas pieteikums Aizņēmēja aizpildīts pieteikums Portālā par Profila izveidošanu
Sākotnējā Parole Aizdevēja izvēlēts burtu un/vai ciparu virknējums, pēc kura ievadīšanas kopā ar Aizņēmēja personas kodu vai e-pastu Portālā norādītājā vietā iespējama Profila aktivizēšana
SMS kods Aizdevēja izvēlēts burtu un/vai ciparu virknējums, kuru pēc Aizņēmēja pieprasījuma Aizdevējs nosūta uz Telefona numuru un pēc kura ievadīšanas Reģistrācijas pieteikumā tiek uzskatīts, ka Aizņēmējs ir piekritis, ka Puses savstarpējā saziņā un Aizņēmēja identifikācijā (autorizācijā) var izmantot Telefona numuru
Verifikācija Portāla noteikumos noteiktās Aizņēmēja darbības, pēc kuru veikšanas Portāla noteikumos noteiktajā kārtībā tiek atzīts, ka Aizdevējs ir identificējis (autorizējis) Aizņēmēju, ir saņēmis Aizdevēja piekrišanu personas datu apstrādei un komerciālu paziņojumu sūtīšanai un ir saņēmis citus Portāla noteikumos noteiktos Aizņēmēja piekrišanas un apliecinājumus
Verifikācijas komisija Komisijas maksa 0,01 EUR (viena centa) apmērā, kuru Aizņēmējs maksā Aizdevējam, ja Aizņēmējs vēlas veikt Verifikāciju Portāla noteikumu 3.1.2. apakšpunktā noteiktajā kārtībā

2. Pieteikšanās Līguma noslēgšanai

2.1. Ja Klients vēlas pieteikties Līguma noslēgšanai caur Portālu un lai Aizdevējs varētu izvērtēt Klienta maksātspēju un pieņemt lēmumu par Līguma noslēgšanu un Kredītlīnijas limita piešķiršanu, tad Klients veic secīgi šādas darbības Portālā:

2.1.1. aizpilda E-pieteikumu;

2.1.2. aizpilda Reģistrācijas pieteikumu un izveido Paroli;

2.1.3. pieprasa caur Portālu SMS koda nosūtīšanu uz Telefona numuru;

2.1.4. ievada Reģistrācijas pieteikumā uz Telefona numuru saņemto SMS kodu;

2.1.5. precizē E-pieteikumu, ja Klients vēlas;

2.1.6. iepazīstas ar Līguma vispārējiem noteikumiem, Eiropas patēriņa kredīta standartinformācijas veidlapu, Portāla lietošanas noteikumiem un Portāla privātuma politiku un apstiprina piekrišanu tiem, nospiežot Portālā uz vārdu savienojuma “saņemt aizdevumu”;

2.1.7. veic Verifikāciju.

2.2. Pēc Portāla noteikumu 2.1.6. punktā noteiktās darbības veikšanas Profils tiek izveidots un aktivizēts, taču Līgums nav noslēgts un Kredītlīnijas limits netiek piešķirts Klientam līdz brīdim, kamēr Klients ir veicis Verifikāciju un Aizdevējs uz Klienta e-pastu ir nosūtījis Līgumu.

2.3. Pēc Portāla noteikumu 2.1.6. punktā noteiktās darbības veikšanas Portāla noteikumi kļūst saistoši Klientam.

3. Verifikācijas veikšana

3.1. Pēc Portāla noteikumu 2.1. punktā noteikto darbību sekmīgas veikšanas Klients veic Verifikāciju, ievērojot Portāla noteikumu 3.3. punktā minēto:

3.1.1. ar Instator starpniecību Portālā, pirms tam iepazīstoties un piekrītot Instantor noteikumiem; vai

3.1.2. samaksājot Verifikācijas komisiju Aizdevējam no Klienta konta.

3.2. Klients, veicot kādu no Portāla noteikumu 3.1. punktā minētajām Verifikācijas darbībām, vienlaikus:

3.2.1. apliecina, ka E-pieteikumā un Reģistrācijas pieteikumā norādītā informācija par Klientu ir patiesa un nepatiesas informācijas sniegšanas gadījumā atlīdzinās Aizdevējam nodarīto kaitējumu;

3.2.2. apliecina, ka ir informēts par to, ka Klienta personas dati tiks apstrādāti ar mērķi noslēgt un izpildīt Līgumu, tajā skaitā Klienta maksātspējas izvērtēšanai un uzraudzībai, un tās ietvaros tajā skaitā:

3.2.2.1. tiks apstrādāti E-pieteikumā un Reģistrācijas pieteikumā norādītie personas dati, tiks iegūti Klienta personas dati no trešajām personām (tajā skaitā no VSAA, VID un kredītiestādēm) un tiks nodoti Aizdevēja sadarbības partneriem;

3.2.2.2. tiks apstrādāti Klienta personas dati un informācija par Klientu (tajā skaitā par ienākumiem (atlīdzībām, pabalstiem, pensijām), par sociālās apdrošināšanas iemaksām, saistībām un kredītvēsturi)), kas pēc Aizdevēja ieskatiem nepieciešama Klienta maksātspējas izvērtēšanai un lēmuma pieņemšanai par Kredītlīnijas limita piešķiršanu un Līguma noslēgšanu;

3.2.3. piekrīt, ka Līguma nenoslēgšanas gadījumā Aizdevējs pēc tā ieskatiem atkārtoti veic Portāla noteikumu 3.2.2. apakšpunktā noteiktās darbības ar personas datiem un informāciju par Klientu, lai atkārtoti izvērtētu Klienta maksātspēju (šādā gadījumā Aizdevējs informē Klientu, ja ir pieņemts lēmums piedāvāt Klientam noslēgt Līgumu);

3.2.4. piekrīt, ka Aizdevējs var:

3.2.4.1. veidot datu bāzi par Klienta kredītvēsturi un maksātspēju ar mērķi Aizdevējam vai ar to saistītiem uzņēmumiem piedāvāt un sniegt Klientam pakalpojumus un

3.2.4.2. datus un informāciju par Klientu no iepriekšminētās datu bāzes nodot trešajām personām (tajā skaitā Līguma nenoslēgšanas gadījumā);

3.2.5. piekrīt, ka Aizdevējs var izmantot un nodot datus un informāciju par Klientu (tajā skaitā Klienta e-pastu un Telefona numuru) ar to saistītajiem uzņēmumiem ar mērķi sūtīt Klientam komerciālus paziņojumus par saviem pakalpojumiem (tajā skaitā Līguma nenoslēgšanas gadījumā);

3.2.6. apliecina, ka ir informēts par to, ka E-pieteikuma un Reģistrācijas pieteikuma aizpildīšana, Verifikācijas veikšanas un Profila aktivizēšana nav uzskatāma par Līguma noslēgšanu, jo Aizdevējam pirms Līguma noslēgšanas ir jāizvērtē Klienta maksātspēja.

3.3. Aizdevējam ir tiesības jebkurā brīdi pieprasīt, lai Klients pirms Portāla noteikumu 6. vai 7. nodaļā noteikto darbību veikšanas veic Verifikāciju Portāla noteikumos noteiktajā kārtībā.

3.4. Klientam ir tiesības jebkurā laikā atsaukt Portāla noteikumu 3.2.3., 3.2.4. un 3.2.5. apakšpunktos sniegtās piekrišanas, paziņojot par to Aizdevējam.

4. Līguma noslēgšana un Aizdevuma summas izsniegšana

4.1. Aizdevējs pēc Portāla noteikumu 2. un 3. nodaļā noteikto Klienta darbību sekmīgas veikšanas izvērtē E-pieteikumā un Reģistrācijas pieteikumā sniegtos datus un informāciju, veic citas pēc Aizdevēja ieskatiem nepieciešamās darbības Klienta maksātspējas izvērtēšanai un pieņem lēmumu par Līguma noslēgšanu.

4.2. Ja Aizdevējs ir pieņēmis lēmumu par Līguma noslēgšanu, tad:

4.2.1. Aizdevējs sagatavo Grafika piedāvājumu un nosūta SMS uz Telefona numuru par iespēju iepazīties ar Grafika piedāvājumu caur Profilu Portālā;

4.2.2. Klientam caur Profilu Portālā ir tiesības līdz dienas, kad ir saņemta SMS uz Telefona numuru, beigām iepazīties ar Grafiku un apstiprināt piekrišanu tam, nospiežot Portālā uz vārdu savienojuma “apstiprināt”;

4.2.3. pēc Klienta apstiprinājuma veikšanas Portāla noteikumu 4.2.2 punktā noteiktajā kārtībā Aizdevējs nosūta Līgumu (tajā skaitā Grafiku) uz Klienta e-pastu un ar šo brīdi tiek uzskatīts, ka Līgums starp Pusēm ir noslēgts un ir stājies spēkā;

4.2.4. Aizdevējs izsniedz Grafikā norādīto Aizdevuma summu Klientam, pārskaitot uz Klienta kontu.

4.3. Ja Aizdevējs vēlas piedāvāt Klientam Līguma noslēgšanu uz citiem nosacījumiem, nekā norādīts Klientā aizpildītajā E-pieteikumā, tad Aizdevējam ir tiesības telefoniski, izmantojot Telefona numuru, sazināties ar Klientu un vienoties par Līguma (tajā skaitā Grafika) galīgajiem noteikumiem. Šādā gadījumā Puses noslēdz Līgumu telefoniski un tas ir Pusēm saistošs, ja saziņā ar Klientu ir izmantots Telefona numurs (Aizdevējs šādas telefona sarunas ieraksta ar mērķi pierādīt Klienta identifikācijas veikšanu un ar fiksēt Pušu saziņu).

4.4. Pēc Portāla noteikumos 4.3. punktā noteikto darbību veikšanas Aizdevējs izsniedz Grafikā norādīto Aizdevuma summu Klientam, pārskaitot uz Klienta kontu, un ar šo brīdi tiek uzskatīts, ka Līgums starp Pusēm ir noslēgts un ir stājies spēkā.

4.5. Pēc Portāla noteikumos 4.2. vai 4.3. punktā noteikto darbību veikšanas Līgums tiek nosūtīts uz Klienta e-pastu nerediģējamā elektroniskā formātā bez Pušu parakstiem. Pēc Klienta pieprasījuma Aizdevējs nosūta Līgumu rakstveida formā bez Pušu parakstiem uz Klienta norādīto adresi (deklarēto vai faktisko dzīvesvietas adresi) 10 (desmit) darba dienu laika).

5. Autorizācija un priekšnoteikumi savstarpējai saziņai un informācijas apmaiņai

5.1. Aizdevējs Profila piekļuvei un lietošanai Portālā identificē Klientu pēc Klienta personas koda un Paroles, kurus Klients ievada Portālā norādītājā vietā.

5.2. Klientam ir tiesības mainīt Autorizācijai norādīto Paroli caur Portāla sadaļu “Aizmirsu paroli/nav paroles” Portāla noteikumu 5.7 un 5.8. punktā noteiktajā kārtībā.

5.3. Lai pilnvērtīgi vai pienācīgi veiktu Pušu savstarpējo saziņu, informācijas apmaiņu vai Autorizāciju, Aizdevējam pēc saviem ieskatiem ir vienpusējas tiesības jebkurā laikā pieprasīt no Klienta papildus dokumentus vai informāciju vai darbības, kas apliecinātu Klienta identitāti, Pušu savstarpējo saziņu un informācijas apmaiņu vai Autorizāciju.

5.4. Klienta darbības, kas tiek veiktas caur Profilu Portālā pēc Autorizācijas, ir uzskatāmas par Klienta parakstu vai akceptu. Visi pieprasījumi, apstiprinājumi, paziņojumi, Līguma grozījumi, kā arī jebkuri citi dokumenti, ko apstiprinājis vai iesniedzis Klients caur Profilu Portālā pēc Autorizācijas, ir Pusēm saistoši un ir līdzvērtīgi rakstveida dokumentiem.

5.5. Parole ir konfidenciāla informācija, ko Klients apņemas neizpaust un novērst trešo personu iespējas to uzzināt. Klientam ir pienākums glabāt drošībā savu Paroli, kā arī regulāri mainīt Paroli, ne retāk kā Aizdevēja noteiktajā periodā.

5.6. Ja Parole ir kļuvusi zināma vai varējusi kļūt zināma trešajai personai, Klientam par to nekavējoties telefoniski, zvanot no Tālruņa numura, vai rakstveidā, nosūtot e-pasta vēstuli no Klienta e-pasta, ir jāinformē Aizdevējs, un Aizdevējs iespējami īsākā laikā bloķē pieeju Profilam.

5.7. Klients var atjaunot pieeju Profilam pieprasot jaunu Sākotnējo Paroli caur Portāla sadaļu “Aizmirsu paroli/nav paroles” vai rakstveidā, nosūtot e-pasta vēstuli no Klienta e-pasta, kuru Aizdevējs iespējami īsā laikā nosūta uz Telefona numuru.

5.8. Pēc jaunas Sākotnējās Paroles saņemšanas Klients:

5.8.1. ievada Portālā norādītajā vietā Klienta personas kodu un uz Telefona numuru saņemto Sākotnējo paroli;

5.8.2. izveido Portālā norādītājā vietā savu unikālo Paroli, norādot to divas reizes.

5.9. Aizdevējam ir vienpersoniskas tiesības, bet nav pienākums, bloķēt Profilu gadījumos, ja:

5.9.1. Aizdevējam rodas aizdomas par nesankcionētu piekļūšanu Profilam, tajā skaitā, ja Aizdevējam rodas aizdomas, ka Parole ir kļuvusi zināma, vai varējusi kļūt zināma trešajai personai;

5.9.2. Aizdevējam rodas aizdomas par prettiesisku darbību veikšanu;

5.9.3. citos gadījumos pēc Aizdevēja vienpusējiem ieskatiem, lai nodrošinātu Pušu savstarpējās saziņas un informācijas apmaiņas drošību, neaizskaramību, konfidencialitāti vai novērstu iespējamus zaudējumus Aizdevējam, Aizdevēja klientiem vai sadarbības partneriem.

5.10. Aizdevējs ir vienpusēji tiesīgs atteikties no Pušu savstarpējās saziņas un informācijas apmaiņas Portālā, ja:

5.10.1. Klients neievēro Līgumu (tajā skaitā Portāla noteikumus);

5.10.2. Pušu savstarpēja saziņa vai informācijas apmaiņa ir neskaidra vai izkropļota elektronisko sakaru traucējumu vai elektronisko sakaru nepilnvērtīgās darbības dēļ;

5.10.3. Pušu savstarpējā saziņa vai informācijas apmaiņa ir neskaidra vai izkropļota dēļ interneta pārlūkprogrammas vai tastatūras izkārtojuma valodas, kuru Klients lieto piekļuvei Portālam;

5.10.4. pēc Aizdevēja ieskatiem nav bijusi pilnvērtīga vai pienācīga Autorizācija vai tā rada šaubas;

5.10.5. Klients nav veicis Aizdevēja pieprasītās darbības Portāla noteikumu 5.3. punktā minētajos gadījumos.

6. Pušu savstarpēja saziņa un informācijas apmaiņa

6.1. Pēc Profila aktivizēšanas un Autorizācijas veikšanas Klientam ir tiesības caur Profilu Portālā veikt savstarpējo saziņu un informācijas apmaiņu ar Klientu.

6.2. Ja Klients caur Profilu Portālā pieprasa grozījumu veikšanu Līgumā, kas ir saistīti ar Grafika grozīšanu un Aizdevuma summas izsniegšanu, tad:

6.2.1. Klients aizpilda E-pieteikumu, ievadot vai norādot nepieciešamos datus un informāciju par vēlamajiem Līguma grozījumiem;

6.2.2. Aizdevējs sagatavo Līguma (tajā skaitā Grafika) grozījumu piedāvājumu un nosūta SMS uz Telefona numuru par iespēju iepazīties ar Līguma (tajā skaitā Grafika) grozījumu piedāvājumu caur Profilu Portālā;

6.2.3. Klientam caur Profilu Portālā ir tiesības līdz dienas, kad ir saņemta SMS uz Telefona numuru, beigām iepazīties ar Līguma (tajā skaitā Grafika) grozījumu piedāvājumu un apstiprināt piekrišanu tiem, nospiežot Portālā uz vārdu savienojuma “apstiprināt”;

6.2.4. Aizdevējs nosūta Līguma (tajā skaitā Grafika) grozījumu apstiprinājumu uz Klienta e-pastu un ar šo brīdi tiek uzskatīts, ka Līguma (tajā skaitā Grafika) grozījumi starp Pusēm ir noslēgti un ir stājušies spēkā;

6.2.5. Aizdevējs izsniedz Līguma (tajā skaitā Grafika) grozījumu apstiprinājumā norādīto Aizdevuma summu Klientam, pārskaitot uz Klienta kontu.

6.3. Ja Klients caur Profilu Portālā pieprasa atjaunot datus vai informāciju par Klientu (izņemot vārdu un uzvārdu), Klienta kontu vai Līgumu, tad Klients:

6.3.1. ievada atjaunojamo informāciju Profila sadaļā “Pamatinformācija”;

6.3.2. pārbauda Profila sadaļā “Pamatinformācija” ietverto datu un informācijas pilnību un pareizību, pārliecinoties, ka tie Klientam ir saprotami un atbilst Klienta gribai;

6.3.3. veic Verifikāciju, ja Klients atjauno informāciju par Klienta kontu;

6.3.4. pieprasa caur Portālu SMS koda nosūtīšanu uz jauno Telefona numuru un ievada Portālā norādītāja vietā uz jauno Telefona numuru saņemto SMS kodu, ja Klients atjauno informāciju par Telefona numuru;

6.3.5. pieprasa caur Portālu vēstules nosūtīšanu uz jauno Klientu e-pastu un veic Aizdevēja nosūtītājā vēstulē norādītās darbības, ja Klients atjauno informāciju par Klienta e-pastu.

6.4. Klienta dati un informācija uzskatāma par atjaunotu un stājas spēkā pēc Portāla noteikumu 6.3. punktā minēto darbību veikšanas. Par Klienta, Klienta konta vai Līguma datu un informācijas atjaunošanu KLients var pārliecināties caur Profilu Portālā.

6.5. Lai pilnvērtīgi vai pienācīgi veiktu Klienta informācijas aktualizāciju, Aizdevējam pēc saviem ieskatiem ir vienpusējas tiesības jebkurā laikā pieprasīt no Klienta papildus dokumentu vai informācijas sniegšanu vai papildus darbību veikšanu, kas apliecina Klienta informācijas maiņu, tajā skaitā pieprasīt veikt Verifikāciju.

6.6. Klients caur Profilu Portālā var atjaunot informāciju par Klienta maksātspēju un augšupielādēt Portālā Aizdevēja norādītos dokumentus par Klientu un viņa maksātspēju. Klientam ir pienākums sniegt pilnīgu un pareizu informāciju un dokumentus par sevi.

6.7. Lai pilnvērtīgi veiktu Klienta maksātspējas izvērtēšanu Aizdevējam pēc saviem ieskatiem ir vienpusējas tiesības jebkurā laikā pieprasīt no Klienta papildus dokumentus vai informāciju, kas apliecina Klienta maksātspēju, pieprasīt Klientam veikt papildus darbības, kas apliecina Klienta maksātspēju, tajā skaitā pieprasīt veikt Verifikāciju.

6.8. Klientam jebkurā laikā ir tiesības caur Profilu Portālā veikt citas Portālā noteiktās darbības, tajā skaitā, bet ne tikai saņemt informāciju par Līgumu, Līguma maksājumiem, Līguma grozījumu apstiprinājumiem un iepazīties ar informācija par visu Portāla ietvaros veikto Pušu savstarpējo saziņu un informācijas apmaiņu.

7. Klienta tiesības un pienākumi

7.1. Klients apņemas:

7.1.1. nelietot Portālu pretlikumīgu darbību veikšanai, ieskaitot krāpšanu, un negodīgi iegūtu līdzekļu legalizāciju;

7.1.2. lietojot Portālu, sniegt tikai patiesu informāciju;

7.1.3. lietot Portālu (tajā skaitā veicot Verifikāciju, Autorizāciju vai Profila aktivizēšanu vai grozot Līgumu) tikai un vienīgi tad, ja Klients ir rīcībspējīgs un neatrodas alkoholisko, narkotisko, psihotropo, toksisko un citu apreibinošo vielu ietekmē;

7.1.4. lietot tikai drošus elektronisko sakaru un datu pārraides līdzekļus un iekārtas;

7.1.5. saziņā ar Aizdevēju rīkoties pieklājīgi, ievērojot sabiedrībā vispārpieņemtās morāles normas.

7.2. Klients apzinās un saprot, ka trešās personas, kurām ir kļuvusi zināma Profila parole, var piekļūt Profilam un uzņemties saistības Klienta vārdā. Ja Portālā tiek veiktas darbības ar Profilu (tajā skaitā, pieprasīta papildus Aizdevuma summas izsniegšana), lietojot pareizu Klienta personas kodu, Klienta e-pastu un Paroli, tad tiek uzskatīts, ka darbības attiecīgajā Profilā ir veicis pats Klients, uzņemoties attiecīgās saistības pret Aizdevēju.

7.3. Par Aizdevēja sniegtajiem pakalpojumiem Portālā vai Aizdevēja sniegtajiem pakalpojumiem, kas pieprasīti caur Profilu Portālā, Klients maksā Komisijas saskaņā ar Cenrādi, kas ir spēkā Aizdevēja pakalpojuma sniegšanās brīdī, ja Komisija ir piemērojama.

8. Atbildība

8.1. Klients ir atbildīgs par visiem zaudējumiem, kas radušies lietojot Profilu Portālā (tajā skaitā neautorizētu darbību rezultātā), ja Klients rīkojies prettiesiski vai nav ievērojis Līguma noteikumus (tajā skaitā Portāla noteikumu).

8.2. Klients uzņemas atbildību par jebkādiem zaudējumiem, uzņemtajām saistībām vai citām darbībām, kas veiktas Profilā līdz brīdim, kad Aizdevējs ir brīdināts par Portāla noteikumu 5.6. punktā minētajiem gadījumiem un kad Aizdevējam ir bijis pietiekams laiks bloķēt Profilu.

8.3. Ja Aizdevēja prettiesiskas darbības Portālā rezultātā tiek nodarīti zaudējumi Klientam, Aizdevējs atlīdzina tiešos zaudējumus, kas Klientam radušies.

8.4. Aizdevējs ir pilnībā atbrīvots no atbildības pret Klientu par jebkādiem zaudējumiem, kas Klientam radušies vai varētu rasties lietojot Portālu:

8.4.1. ja Klients nav ievērojis Līguma noteikumus (tajā skaitā Portāla noteikumus);

8.4.2. trešo personu nelikumīgas darbības rezultātā līdz Profila bloķēšanas brīdim Portāla noteikumu 5.6. punktā noteiktajā kārtībā;

8.4.3. sakaru traucējumu dēļ un citu no Aizdevēja neatkarīgu traucējumu vai šķēršļu rezultātā;

8.4.4. ja saskaņā ar Līgumu (tajā skaitā Portāla noteikumiem) Profils ir bloķēts; vai

8.4.5. Portāla darbība ir traucēta, apturēta vai pārtraukta jebkādu iemeslu dēļ.

8.5. Ja Klients noliedz, ka būtu autorizējis (devis savu piekrišanu) savstarpējai saziņai ar Aizdevēju vai informācijas apmaiņai, Autorizācija tiek uzskatīts par pietiekošu pierādījumu tam, ka Klients ir devis piekrišanu savstarpējai saziņai vai informācijas apmaiņai, vai arī ir rīkojies krāpnieciski, vai ar nodomu vai aiz neuzmanības nav pildījis kādu no Līguma (tajā skaitā Portāla noteikumos) noteiktajiem pienākumiem.

8.6. Puses nav atbildīgas par savu saistību neizpildi gadījumā, ja saistības nav izpildītas no Pušu gribas neatkarīgu iemeslu dēļ, ko izraisījuši nepārvaramas varas apstākļi. Par nepārvaramu varu Puses uzskata apstākļus, kurus iepriekš Puses nav varējušas paredzēt un ietekmēt, tajā skaitā, elektrības padeves traucējumus, streikus, kara darbību, dabas katastrofas vai citus iemeslus, kurus Puses nav spējušas nedz novērst, nedz paredzēt. Puse var atsaukties uz nepārvaramas varas apstākļiem tikai un vienīgi gadījumā, ja tā veikusi visas no tās atkarīgās darbības, lai izpildītu savas Portāla noteikumos paredzētās saistības. Pēc nepārvaramas varas apstākļu novēršanas Pusei ir pienākums nekavējoties turpināt savu saistību izpildi.

8.7. Pušu savstarpējās saziņas un informācijas apmaiņas laikā, ja Puses ir izmantojušas sakaru līdzekļus, Aizdevējs nav atbildīgs par zaudējumiem, kas radušies pasta, elektronisko vai citu sakaru līdzekļu, kā arī tehnisko iekārtu, kas nodrošina Portāla darbību, lietošanas traucējumu dēļ, tajā skaitā, bet ne tikai, sakaru līdzekļu traucējumu dēļ, Portāla darbības traucējumu dēļ, kredītiestāžu elektronisko datu apmaiņas un maksājuma sistēmu (tajā skaita kredītiestāžu internetbankas) darbības traucējumu dēļ.

9. Profila bloķēšana, slēgšana un atbloķēšana

9.1. Aizdevējam ir vienpusējas tiesības bez brīdinājuma bloķēt vai dzēst Profilu, ja:

9.1.1. Klients pārkāpj Līgumu (tajā skaitā Portāla noteikumus), vai citādi pretlikumīgi lieto Portālu;

9.1.2. Klients ir sniedzis Aizdevējam nepatiesus, viltotus vai maldinošus datus, informāciju vai dokumentus;

9.1.3. Klients nepiekrīt Aizdevēja veiktajiem grozījumiem Portāla noteikumos.

9.2. Ja Aizdevējs ir bloķējis Profilu, tad Aizdevējam ir tiesības atbloķēt Profilu Portāla noteikumu 5.7. punktā noteiktajā kārtībā.

10. Citi noteikumi

10.1. Profila izveidošana un aktivizēšana ir obligāts priekšnoteikums, lai noslēgtu Līgumu un saņemtu Aizdevuma summu saskaņā ar Līgumu un tajā piedāvātajiem noteikumiem un nosacījumiem.

10.2. Aizdevējam ir tiesības bez iepriekšējas Klienta informēšanas vienpusēji veikt grozījumus Portāla noteikumos. Portāla noteikumu jauno redakciju Aizdevējs publicē Portālā, un attiecībā uz Klientu tie stājas spēkā pēc tam, kad pēc Autorizācijas veikšanas Klients ar tiem iepazīstas un apstiprina piekrišanu tiem caur Profilu Portālā, ja Klients vēlas caur Profilu turpināt lietot Portālu.

10.3. Puses apņemas neizpaust trešajām personām informāciju, kas izriet no Līguma un Portāla lietošanas, izņemot Latvijas Republikas tiesību aktos un Līgumā noteiktos gadījumus.

10.4. Portāla noteikumi ir spēka uz nenoteiktu laiku.

Privātuma politika

1. Vispārējie noteikumi

SIA ViziaFinance, reģistrācijas numurs 40003040217, turpmāk – Aizdevējs, ir izstrādājis Aizdevēja privātuma politiku ar mērķi informēt fiziskas personas, kuras izmanto vai vēlas izmantot Aizdevēja sniegtos patērētāju kreditēšanas pakalpojumus, turpmāk – Klientus, par viņu personas datu apstrādi, turpmāk – Privātuma politika.

Aizdevējs nodrošina atbilstošus tehniskus un organizatoriskus pasākumus, lai aizsargātu Klienta datus, un nodrošina pārredzamus datu aizsardzības noteikumus. Šajā Privātuma politikā izklāstītas datu apstrādes darbības, ko Aizdevējs veic attiecībā uz Klientiem.

Aizdevēja veiktā personas datu apstrāde var būt aprakstīta ne tikai šajā Privātuma politikā, bet arī pieteikumā kredīta saņemšanai un kredīta līgumā, tajā skaitā Aizdevēja interneta vietnes ar domēna vārdu www.vizia.lv, turpmāk – Portāls, Portāla noteikumos.

Privātuma politikā minētajiem vārdiem un izteicieniem ar lielo sākuma burtu ir tāda pati nozīme, kā tādiem pašiem vārdiem un izteicieniem kredīta līgumā (tajā skaitā Portāla noteikumos), ciktāl Privātuma politika nenosaka citādi.

Ja Jums rodas kādi jautājumi saistībā ar Privātuma politiku vai ja vēlaties iegūt papildu informāciju par Privātuma politikā minēto tiesību izmantošanu, ar mums var sazināties, rakstot elektroniskā pasta vēstuli uz info@vizia.lv. Portālā ir pieejama papildu kontaktinformācija.

Jūsu ērtībai Aizdevējs ir izveidojis Datu aizsardzības speciālista amatu, pie kura Klienti var vērsties visos jautājumos, kas saistīti ar viņu personas datu apstrādi, rakstot elektroniskā pasta vēstuli uz dati@vizia.lv.

2. Klientu personas datu kategorijas

Aizdevējs apstrādā šādas Klientu personas datu kategorijas:

 • Klienta dati, tai skaitā Klienta vārds, uzvārds, dzimums, personas kods, dati par nodarbinātību un darba vietu, IP adrese, personu apliecinoša dokumenta kopija, Klienta norēķinu konta numurs u.c. saistītie dati;
 • Kontaktinformācija, tai skaitā Klienta adrese, dzīvesvietas valsts, elektroniskā pasta adrese, telefona numurs u.c. saistītie dati;
 • Līguma dati, tai skaitā vēlamais kredīta apmērs, izsniegšanas veids, aizdevuma veids, aizdevuma apmērs, ikmēneša maksājuma apmērs, termiņš, procenti, pieteikuma vai E-pieteikuma dati, iesniegšanas datums un laiks u.c. saistītie dati;
 • Finanšu dati, tai skaitā kopējie ienākumi mēnesī un to avots, kopējie izdevumi mēnesī, bankas transakcijas, pamata un papildu ienākumi, Klienta saņemtie kredīti, citas kredītsaistības un parādsaistības, parādsaistību summa, procenti, statuss, iepriekšējie pieteikumi aizdevumam u.c. saistītie dati; 
 • Profila dati, tai skaitā reģistrācijas dati Portālā, reģistrācijas datums un laiks, veiktās darbības Portālā un Klienta profilā, Aizdevēja darbinieka komentāri un piezīmes par Klientu u.c. saistītie dati;
 • Piekrišanas informācija - dati par visām piekrišanām, ko Klients ir sniedzis, tai skaitā piekrišanas paziņojumu saņemšanai un datu nodošanai/iegūšanai no datubāzēm; 
 • Saziņas dati, tai skaitā Klienta saziņa ar Aizdevēju caur Portālu, izmantojot elektronisko pastu un/vai telefoniski u.c. saistīti dati.

3. Personas datu apstrādes nolūki

Ja Klienti nesniedz savus personas datus gadījumos, kad to apstrāde nepieciešama kredīta līguma noslēgšanai un izpildei vai saskaņā ar tiesību aktiem, Aizdevējs nevar nodrošināt kreditēšanas pakalpojumu sniegšanu.

3.1. Portāla darbības nodrošināšana un uzlabošana

Portālā tiek izmantoti sīkdatnes, lai nodrošinātu un uzlabotu Portāla darbību.

3.1.1. Sīkdatņu apraksts

Sīkdatnes ir sīkas teksta datnes, kuras tīmekļa pārlūkprogramma, piemēram, Internet Explorer, Google Chrome, Firefox vai Safari, saglabā Jūsu datorā vai mobilajā tālrunī. Sīkdatne nesatur personīgu informāciju par lietotājiem, un to nevar izmantot, lai identificētu atsevišķus lietotājus. Sīkdatnes var uzskatīt par veidu, kā tīmekļa vietne iegūst atmiņu, kas ļauj tai atpazīt lietotāju un atbilstoši reaģēt.

3.1.2. Aizdevēja izmantotās sīkdatnes

Portālā tiek izmantotas šādas sīkdatnes:

 • Sesijas sīkdatnes - pagaidu sīkdatnes, kas tiek izmantotas ar mērķi nodrošināt Portāla darbību un pieslēgšanos Portālam un Profilam, balstoties uz Aizdevēja leģitīmo interesi nodrošināt Portāla darbību un pakalpojumu sniegšanu. Šīs sīkdatnes tiek saglabātas lietotāja ierīcē uz laiku, līdz lietotājs pamet Portālu vai aizver pārlūkprogrammu;
 • Pastāvīgās sīkdatnes - sīkdatnes, kas nodrošina Portālam iespēju atcerēties lietotāju izvēlētos uzstādījumus un veiktās izvēles un ļauj ērtāk lietot Portālu, balstoties uz Aizdevēja leģitīmo interesi uzlabot Portāla darbību. Šīs sīkdatnes tiek saglabātas lietotāja ierīcē uz laiku, kas norādīts faila parametros, vai līdz brīdim, kad lietotājs tās manuāli izdzēš;
 • Ārējo vienību sīkdatnes (trešo pušu sīkdatnes)/reklāmas sīkdatnes - faili no serveriem, uzņēmumiem un pakalpojumu sniedzējiem, kas sadarbojas ar Aizdevēju. Šie faili ļauj pielāgot reklāmu atbilstoši lietotāja vēlmēm un paradumiem, kā arī sniedz iespēju novērtēt reklāmas efektivitāti, piemēram, saskaitīt, cik cilvēki ir noklikšķinājuši uz reklāmas un atvēruši tīmekļa vietni. Šīs sīkdatnes tiek izmantotas, balstoties uz lietotāja piekrišanu, un glabātas līdz lietotājs tās dzēš no pārlūkprogrammas.

3.1.3. Atteikšanās no sīkdatņu izmantošanas

Visas mūsdienu pārlūkprogrammas ļauj mainīt sīkdatņu saņemšanas iestatījumus, tai skaitā norādīt, ka nevēlaties saņemt sīkdatnes vispār vai tikai no kādas specifiskas tīmekļa vietnes. Šie iestatījumi parasti ir pieejami pārlūkprogrammas opciju vai preferenču izvēlnē.

Lai iegūtu vispārīgu papildinformāciju par sīkdatnēm un uzzinātu, kā tās pārvaldīt, jūs varat iepazīties ar informācijwww.aboutcookies.org.

3.2. Pakalpojumu sniegšana Klientam

Iesniedzot E-pieteikumu un reģistrējoties Portālā, visi Klienta personas dati tiek izmantoti, lai izvērtētu Klienta maksātspēju, mazinātu kredītrisku, veicinātu ar kredītrisku saistīta pakalpojuma plašāku pieejamību, noslēgtu un izpildītu kredīta līgumu, novērstu krāpšanas mēģinājumus un izveidotu Profilu Portālā, kas tiek izmantots kā līdzeklis Aizdevēja pakalpojumu saņemšanai. Zemāk minētie Klienta personas datu apstrādes apakšmērķi ir tieši saistīti ar pakalpojumu sniegšanu Klientam.

Ar mērķi veikt padziļinātu Klienta maksātspējas izvērtēšanu, Aizdevējs no grupas uzņēmumiem var iegūt Klienta datus un Finanšu datus.

Visu zemāk norādīto apakšmērķu nolūkā Klienta personas datus apstrādā Aizdevējs un Aizdevēja sadarbības partneri, kas nodrošina serveru, IT, komunikācijas, kredītiestāžu, maksājumu un CRM pakalpojumus (sīkāku informāciju skatīt sadaļā “Informācijas nodošana trešajām personām”).

3.2.1. Klienta identifikācija un saziņa ar Klientu

Lai identificētu Klientu tiek izmantoti Klienta dati, Kontaktinformācija un Saziņas dati. 

Minētie dati ir nepieciešami, lai pārbaudītu Klienta identitāti un sazinātos ar Klientu par kredīta līguma noslēgšanu un izpildi. Personas datu apstrāde balstās uz kredīta līguma noslēgšanu un izpildi, tādu Aizdevēja leģitīmo interešu kā Aizdevēja interešu un tiesību aizstāvības strīda gadījumā ievērošanu un ar tiesību aktiem uzlikto pienākumu identificēt Klientu un saglabāt informāciju par veikto komercdarbību izpildi.

3.2.2. Profila izveidošana un uzturēšana

Lai izveidotu un uzturētu Profilu , tiek izmantoti Klienta dati, Kontaktinformācija, Profila dati un Saziņas dati. Papildus tiek apstrādāti tādi dati kā pieslēgšanās parole, bet ne Aizdevējam, ne arī Aizdevēja sadarbības partneriem nav piekļuves pieslēgšanās parolei.

Šie dati ir nepieciešami, lai nodrošinātu iespēju reģistrēties Portālā, sazinātos ar Klientu, ja tam rodas jautājumi, veiktu aptaujas un nodrošinātu veidu, kādā Klients var saņemt Aizdevēja pakalpojumus (izmantojot Portālu, lai saņemtu Aizdevēja sniegtos pakalpojumus, Klienta dati tiek izmantoti līguma noslēgšanai un izpildei un pakalpojumu sniegšanai saskaņā ar Privātuma politikas 3.2.3. punktu). Personas datu apstrāde balstās uz kredīta līguma noslēgšanu un izpildi un tādu Aizdevēja leģitīmo interešu kā Profila uzturēšanas, pakalpojumu kvalitātes uzlabošanas, Klienta informēšanas par darbībām Profilā un Aizdevēja interešu un tiesību aizstāvības strīda gadījumā ievērošanu.

3.2.3. Pakalpojumu sniegšana, līguma noslēgšana un izpilde

Aizdevēja pakalpojumu sniegšanai un līguma noslēgšanai un izpildei tiek izmantoti Klienta dati, Kontaktinformācija, Līguma dati, Finanšu dati, Piekrišanas informācija un Saziņas dati.

Minētie dati ir nepieciešami, lai pārbaudītu Klienta identitāti, noslēgtu un izpildītu kredīta līgumu, nodrošinātu kredīta izsniegšanu, ārpustiesas kārtībā atgūtu finanšu līdzekļus un uzraudzītu saistību izpildi. Personas datu apstrāde balstās uz kredīta līguma noslēgšanu un izpildi, Klienta piekrišanu, ar tiesību aktiem uzlikto pienākumu izpildi un tādu Aizdevēja leģitīmo interešu kā Klienta informēšanas par darbībām Profilā un Aizdevēja interešu un tiesību aizstāvības strīda gadījumā ievērošanu.

3.3. Ar tiesību aktiem uzlikto pienākumu izpilde

Ar mērķi izpildīt ar tiesību aktiem uzliktos pienākumus Klienta maksātspējas izvērtēšanas un uzraudzības, grāmatvedības, noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas jomās Aizdevējs apstrādā Klienta datus, Saziņas datus, Kontaktinformāciju, Līguma datus un Finanšu datus saskaņā ar Latvijas Republikas tiesību aktos paredzētajiem noteikumiem.

Šī mērķa ietvaros Aizdevējs apstrādā arī informāciju par Klienta naudas līdzekļu izcelsmi un to, vai Klients ir politiski nozīmīga persona. Politiski nozīmīga persona ir persona, kas ieņem vai ir ieņēmusi publiski nozīmīgu amatu Latvijā vai ārvalstī:

 • valsts varas augstākā amatpersona,
 • pašvaldības vadītājs, valdības vadītājs,
 • ministrs, valsts sekretārs vai cita augsta līmeņa amatpersona valdībā vai pašvaldībā,
 • parlamenta deputāts,
 • politiskās partijas vadības struktūras (valdes) loceklis,
 • konstitucionālās tiesas, augstākās tiesas vai cita līmeņa tiesas tiesnesis (tiesu institūcijas loceklis),
 • Valsts kontroles padomes vai valdes loceklis,
 • Latvijas Bankas padomes vai valdes loceklis,
 • vēstnieks, pilnvarotais lietvedis,
 • bruņoto spēku augstākais virsnieks,
 • valsts kapitālsabiedrības padomes vai valdes loceklis,
 • starptautiskas organizācijas vadītājs (direktors, direktora vietnieks) un valdes loceklis vai persona, kas šajā organizācijā ieņem līdzvērtīgu amatu.

Politiski nozīmīga persona nav tas pats, kas valsts amatpersona. Tādēļ, piemēram, ierindas policists nav politiski nozīmīga persona, kā arī viņa brālis nav politiski nozīmīgas personas ģimenes loceklis.

Ja Klients ir ar politiski nozīmīgu personu cieši saistīta persona, tad Aizdevējs no Klienta pieprasīs sniegt politiski nozīmīgās personas vārdu, uzvārdu, ieņemamā amata un iestādes nosaukumu, uz šiem personas datiem attiecinot Privātuma politikā minētos personas datu apstrādes nosacījumus (t.sk. attiecībā uz datu subjekta tiesību īstenošanu).

Šī mērķa ietvaros Klienta datus apstrādā Aizdevējs un Aizdevēja sadarbības partneri, kas nodrošina serveru, IT un grāmatvedības pakalpojumus. Saistībā ar noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanu Aizdevējs salīdzina Klienta datus ar trešo personu datiem.

3.4. Mārketinga materiālu nosūtīšana

Aizdevējs nosūta Klientam mārketinga materiālus, balstoties uz Klienta sniegto piekrišanu.

Mārketinga materiāli ietver jebkuru saziņu ar Aizdevēju, kas nav saistīta ar Aizdevēja pakalpojumu sniegšanu, kredīta līguma izpildi vai citu būtisku informāciju.

Šī mērķa ietvaros Klienta datus apstrādā Aizdevējs un Aizdevēja sadarbības partneri, kas nodrošina serveru, IT, elektroniskā pasta un īsziņu nosūtīšanas platformu pakalpojumus.

Aizdevējs apstrādā Klienta personas datus līdz brīdim, kad Klients atsauc savu piekrišanu mārketinga materiālu saņemšanai vai beidzas nepieciešamība saglabāt pierādījumus par saņemto piekrišanu. Piekrišanas par mārketinga materiālu saņemšanu atsaukšana neietekmē piekrišanu ar sīkdatnēm iegūtās informācijas apstrādei.

Aizdevējs nosūta Klientam šāda veida mārketinga materiālus:

3.4.1. Vispārīgie informatīvie materiāli

Vispārīgie informatīvie materiāli satur vispārīgu informāciju par Aizdevēja rīkotajām akcijām, jaunumiem un citu informāciju. Lai nosūtītu vispārīgos informatīvos materiālus, Aizdevējs apstrādā Klienta datus un Kontaktinformāciju.

3.4.2. Personalizētie informatīvie materiāli

Personalizētie informatīvie materiāli satur personalizētu piedāvājumu Klientam, balstoties uz Aizdevēja rīcībā esošo informāciju par Klientu, izmantojot profilēšanu un iedalot Klientu konkrētā kategorijā. Lai nosūtītu personalizētos informatīvos materiālus, Aizdevējs apstrādā atsevišķus Klienta datus, Kontaktinformāciju, Finanšu datus un Līguma datus.

Aizdevējs izmanto profilēšanu, tas ir, automatizētu personas datu apstrādi, kas ļauj Aizdevējam izvērtēt Klienta intereses, noteikt Klientam vispiemērotākos Aizdevēja pakalpojumus, analizēt Klienta darbību un iedalīt Klientu konkrētā kategorijā.

3.4.3. Personalizēta piedāvājuma sagatavošana un maksātspējas vērtēšana

Ar mērķi atkārtoti sagatavot piedāvājumu un vērtēt Klienta maksātspēju gadījumos, kad netiek noslēgts vai tiek izbeigts kredīta līgums, Aizdevējs apstrādā Klienta datus, Kontaktinformāciju, Finanšu datus, Profila datus, Piekrišanas informāciju un Saziņas datus.

Šī mērķa ietvaros Aizdevējs apstrādā Klienta datus, balstoties uz Klienta piekrišanu, kas sniegta E-pieteikumā. Ja Klients pēc piedāvājuma saņemšanas vēlas noslēgt kredīta līgumu, Aizdevējs apstrādā visus Klienta personas datus saskaņā ar Privātuma politikas 3.2. apakšpunktā minētajiem mērķiem, lai noslēgtu un izpildītu kredīta līgumu.

3.5. Ārpustiesas parādu atgūšana un Prasījumu cesija

Ar mērķi nodrošināt no kredīta līguma izrietošo saistību izpildi un atgūtu finanšu līdzekļus, Aizdevējs, balstoties uz leģitīmo interesi piespiedu kārtā panākt no kredīta līguma izrietošo prasījumu izpildi, apstrādā Klienta datus, Kontaktinformāciju, Līguma datus un Finanšu datus.

Aizdevējs nodod tā rīcībā esošos Klienta datus licencētam parādu atgūšanas pakalpojumu sniedzējam saskaņā ar Parādu ārpustiesas atgūšanas likuma normām.

Ar mērķi cedēt Aizdevējam piederošos prasījumus pret Klientu, Aizdevējs, balstoties uz leģitīmo interesi cedēt no kredīta līguma izrietošos prasījumus un piesaistīt finansējumu, apstrādā Klienta datus, Kontaktinformāciju, Līguma datus un Finanšu datus.

Aizdevējs nodod tā rīcībā esošos Klienta datus cesionāram saskaņā ar Latvijas Republikas Civillikuma normām.

3.6. Statistikas datu apkopošana

Balstoties uz Aizdevēja leģitīmo interesi apkopot statistikas datus par Klientu izmantotajiem Aizdevēja pakalpojumiem un uzlabot to kvalitāti, Aizdevējs ar mērķi analizēt ar Aizdevēja pakalpojumu sniegšanu saistīto informāciju apkopotā veidā apstrādā Klientu datus, Kontaktinformāciju un Līguma datus.

Šī mērķa ietvaros Klienta personas datus apstrādā Aizdevējs un Aizdevēja sadarbības partneri, kas nodrošina serveru, IT un analītiskos pakalpojumus. Balstoties uz saņemtajiem personas datiem, sadarbības partneri nevar identificēt konkrētu Klientu .

4. Automatizētu individuālu lēmumu pieņemšana

Pēc E-pieteikuma saņemšanas un reģistrēšanās Portālā vai pieteikumu kredīta piešķiršanai iesniegšanas Filiālē, Aizdevējs veic Klienta personas datu automatizētu apstrādi, lai izvērtētu Klienta spēju atmaksāt kredītu atbilstoši normatīvo aktu prasībām patērētāju tiesību aizsardzības jomā. Aizdevējs var noraidīt Klienta pieteikumu kredītam ar lēmumu, kas pieņemts automatizētā procesā. Šāda lēmuma pamatā ir Aizdevējam pieejamās informācijas izvērtēšana par Klienta ienākumiem un izdevumiem.

5. Informācijas nodošana un saņemšana no trešajām personām

Lai pieņemtu lēmumu par kredīta piešķiršanu, uzraudzītu Klienta spēju atmaksāt kredītu un noslēgtu kredīta līgumu, Aizdevējs no dažādām datubāzēm un trešajām personām var saņemt un nodot šādus Klienta personas datus:

Trešā persona

Klienta dati

Datu saņemšanas un nodošanas tiesiskie pamati

AS "CREFO Birojs"

Vārds, uzvārds, personas kods, kreditora darbošanās nozare (kam tiek kavēta atmaksa), pieprasījumu skaits pēdējo 24 stundu laikā, pieprasījumu skaits pēdējo 3 mēnešu laikā, pieprasījumu skaits pēdējo 6 mēnešu laikā.

Saņemšana: Patērētāju tiesību aizsardzības likumā noteiktais pienākums izvērtēt Klienta spēju atmaksāt kredītu

Nodošana: Patērētāju tiesību aizsardzības likumā noteiktais pienākums apmainīties ar informāciju, kā arī Kredītinformācijas biroju likumā noteiktie gadījumi

SIA "CREDITREFORM LATVIJA"

Vārds, uzvārds, personas kods, parādsaistību skaits, parādsaistību summa, pamatparāds, procenti par naudas lietošanu, līgumsods, pielīgtie kavējuma procenti (nokavējuma procenti), likumiskie procenti, citi blakus prasījumi, pieaugums, parādsaistību rašanās datums, parādsaistību iekļaušanas datubāzē datums, kreditora darbošanās nozare (kam tiek kavēta atmaksa), atmaksātā parāda summa (procentos), samaksas kavējuma ilgums (dienās), parāda atgūšanas statuss un datums.

Saņemšana: Patērētāju tiesību aizsardzības likumā noteiktais pienākums izvērtēt Klienta spēju atmaksāt kredītu 

Nodošana: Parādu ārpustiesas atgūšanas likumā noteiktie gadījum

SIA "Melnā lapa"

Lietas reģistrēšanas datubāzē datums, piedzinēja vārds, kas apstrādā inkaso līgumu, līguma numurs, vārds, uzvārds, telefona numurs, parāda summa, veiktās iemaksas, atlikusī parāda summa, uzņēmuma, kas nodevis līgumu, juridiskais nosaukums, zīmola nosaukums, personas kods, izsūtītās vēstules termiņš, līguma statuss, statusa paskaidrojums, pēdējās vienošanās datums, līdz kuram ir jāmaksā, piedziņas procesa komentāri, saziņas ar klientu datums, informācija par klienta saistībām pie citiem uzņēmumiem, lietas statuss.

Saņemšana: Patērētāju tiesību aizsardzības likumā noteiktais pienākums izvērtēt Klienta spēju atmaksāt kredītu

Nodošana: Parādu ārpustiesas atgūšanas likumā noteiktie gadījumi

SIA "JULIANUS INKASSO LATVIJA"

Vārds, uzvārds, personas kods, parādsaistību skaits, parādsaistību statuss, parādsaistību summa, parādsaistību rašanās datums, kreditora darbošanās nozare (kam tiek kavēta atmaksa), valūta, lietas izbeigšanas datums.

Saņemšana: Patērētāju tiesību aizsardzības likumā noteiktais pienākums izvērtēt Klienta spēju atmaksāt kredītu

Nodošana: Parādu ārpustiesas atgūšanas likumā noteiktie gadījumi

AS "Kredītinformācijas Birojs"

Sistēmas pieprasījuma numurs, personas kods, informācija no Valsts ieņēmumu dienesta datubāzes par ienākumiem esošajā gadā (ienākumu grupa, ienākumu grupas nosaukums, ienākumu summa (bruto) par periodu, valūta, ienākumu periods), informācija no Valsts ieņēmumu dienesta datubāzes par ienākumiem iepriekšēja gadā (ienākumu grupa, ienākumu grupas nosaukums, ienākumu summa (bruto) par periodu, valūta, ienākumu periods).

Saņemšana: Patērētāju tiesību aizsardzības likumā noteiktais pienākums izvērtēt Klienta spēju atmaksāt kredītu

Nodošana: Patērētāju tiesību aizsardzības likumā noteiktais pienākums apmainīties ar informāciju, kā arī Kredītinformācijas biroju likumā noteiktie gadījumi

AS "mogo"Personas kods, informācija (pazīme), kas norāda uz iespējamo krāpniecību.

Saņemšana: Kredītriska pārvaldīšana (t.sk. Patērētāju tiesību aizsardzības likumā noteiktais pienākums izvērtēt Klienta spēju atmaksāt kredītu), krāpniecības gadījumu novēršana

Nodošana: trešās personas (AS „mogo”) leģitīmā interese novērst krāpniecības gadījumus, kā arī pārvaldīt kredītrisku

SIA "ExpressInkasso"Vārds, uzvārds, personas kods, parādsaistībuskaits, parādsaistību summa, pamatparāds,   procenti par naudas  lietošanu, līgumsods, pielīgtie kavējuma procenti (nokavējuma procenti), likumiskie procenti, citi blakusprasījumi, pieaugums, parādsaistību rašanās datums, parādsaistību iekļaušanas datubāzē datums, kreditoradarbošanās nozare (kam tiek kavēta atmaksa), atmaksātā parāda summa (procentos), samaksas kavējuma ilgums(dienās), parāda atgūšanas statuss un datums.

Saņemšana: Patērētāju tiesību aizsardzības likumā noteiktais pienākums izvērtēt Klienta spēju atmaksāt kredītu 

Nodošana: Parādu ārpustiesas atgūšanas likumā noteiktie gadījumi

SIA "EXTRA CREDIT"Personas kods, informācija (pazīme), kas norāda uz iespējamo krāpniecību.

Saņemšana: Kredītriska pārvaldīšana (t.sk. Patērētāju tiesību aizsardzības likumā noteiktais pienākums izvērtēt Klienta spēju atmaksāt kredītu), krāpniecības gadījumu novēršana

Nodošana: trešās personas (SIA „EXTRA CREDIT”) leģitīmā interese novērst krāpniecības gadījumus, kā arī pārvaldīt kredītrisku6. Informācijas nodošana trešajām personām

Aizdevējs un Aizdevēja sadarbības partneri apstrādā Klienta personas datus Eiropas Ekonomiskās zonas ietvaros.

Aizdevējam ir tiesības nodot Klienta datus šādiem datu saņēmējiem:

 • jebkuram subjektam, kas saistīts ar no kredīta līguma izrietošo pienākumu izpildi, piemēram, sakaru pakalpojumu sniedzējiem, maksājumu starpniekiem, kredītiestādēm, IT pakalpojumu sniedzējiem u.c.;
 • Aizdevēja mātes uzņēmumam, tā pārvaldes uzņēmumam un visiem uzņēmumiem, kas ir atkarīgi no pārvaldības uzņēmuma, citiem uzņēmumiem, kuri tieši vai netieši ir ieguvuši ievērojamu daļu Aizdevēja pamatkapitālā vai kuros Aizdevējs ir ieguvis tiešu vai netiešu līdzdalību, ciktāl Klienta personas dati ir nepieciešami tiem deleģēto funkciju veikšanai;
 • ārpakalpojumu sniedzējiem, ko Aizdevējs ir iesaistījis kredīta līgumā noteikto Aizdevēja pakalpojumu sniegšanā, ciktāl Klienta personas dati ir nepieciešami tiem deleģēto funkciju veikšanai;
 • Aizdevēja piesaistītajiem personas datu apstrādātājiem, kuru darbību uzrauga Aizdevējs, ciktāl Klienta personas dati ir nepieciešami tiem deleģēto funkciju veikšanai;
 • cedējot no kredīta līguma izrietošos prasījumus trešajām personām;
 • parādvēstures datubāzēm un kredītinformācijas birojiem tiesību aktos noteiktajos gadījumos;
 • trešajai personai, kura veic parādu piedziņas pasākumus, lai atgūtu parādu no Klienta, piemēram, parādu piedzinēji, juristi, tiesu izpildītāji, maksātnespējas administratori u.c.;
 • Aizdevēja juridisko, grāmatvedības un/vai revīzijas pakalpojumu sniedzējiem, nodrošinot, ka minētās personas apņemas neizpaust šādu informāciju.

Tiesību aktos noteiktajos gadījumos Aizdevējam ir pienākums izpaust Klienta personas datus valsts un pašvaldības iestādēm, kā arī tiesībsargājošajām institūcijām. 

Aizdevējs nenodod personas datus valsts iestādēm vai trešajām personām bez tiesiska pamata. Deleģējot atsevišķas Aizdevēja funkcijas personas datu apstrādātājiem, Aizdevējs apņemas garantēt atbilstošus tehniskos un organizatoriskos drošības pasākumus, lai nodrošinātu, ka personas datu apstrādātājs ievēro Aizdevēja drošības standartus.

7. Informācijas glabāšanas vieta

No Klienta iegūtos datus Aizdevējs nodos un glabās vietās, kas atrodas Eiropas Ekonomiskajā zonā (EEZ). Visa informācija, ko Klients ir sniedzis Aizdevējam, tiek droši uzglabāta Aizdevēja vai Aizdevēja partneru serveros. Šī informācija ir šifrēta.

Diemžēl informācijas nosūtīšana internetā nav pilnīgi droša. Pat darot visu nepieciešamo, lai aizsargātu Klienta personas datus, Aizdevējs nevar pilnībā garantēt Klientam Aizdevējam nosūtīto datu drošību, tādēļ ar nosūtīšanu saistītos riskus uzņemas Klients. Kad Aizdevējs ir saņēmis Klienta informāciju, Aizdevējs izmantos procedūras un drošības elementus, lai novērstu neatļautu piekļuvi.

Aizdevējs nodrošina, ka piekļuve Klienta personīgajai informācijai ir atļauta tikai tiem darbiniekiem, kuriem ir pamatots un ar biznesu saistīts iemesls piekļūt vai zināt šādu informāciju. Tas tiek nodrošināts, izmantojot tehniskos risinājumus un fiziskās piekļuves tiesības, kā arī pienācīgi apmācot un izglītojot Aizdevēja darbiniekus, kuri veic attiecīgos drošības pasākumus.

8. Informācijas glabāšanas ilgums

Visa ar Klientu saistītā informācija, tai skaitā Profilā esošā informācija, tiek saglabāta kā pierādījums par Klienta identitāti, kredīta līguma noslēgšanu un izpildi, izsniegtajiem kredītiem un to atmaksu un tiek glabāta līdz brīdim, kad kredīta līgums ir izpildīts, dati vairs nav nepieciešami Aizdevēja pakalpojumu sniegšanai, iestājas Latvijas Republikas tiesību aktos noteiktais datu glabāšanas termiņš vai noilgums prasības celšanai tiesā, atkarībā no tā, kurš termiņš iestājas vēlāk.

Ar mērķi saglabāt pierādījumus par kredīta līguma noslēgšanu un izpildi Aizdevējs glabā Klienta personas datus vismaz 10 (desmit) gadus saskaņā ar Latvijas Republikas Civillikumā noteikto prasības noilguma termiņu. Atsevišķi Klienta dati var tikt glabāti ilgāk, lai izpildītu citus uz Aizdevēju attiecināmus tiesiskos pienākumus.

Grāmatvedības vajadzībām Aizdevējs uzglabā Klienta personas datus, tai skaitā bankas maksājumu izdrukas, kas saistīti ar noslēgto un izpildīto kredīta līgumu, ne mazāk kā 5 (piecus) gadus no kredīta līguma noslēgšanas dienas.

Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas vajadzībām Aizdevējs uzglabā Klienta datus saistībā ar Klienta identitātes pārbaudīšanu un naudas līdzekļu izcelsmi, ieskaitot personu apliecinoša dokumenta kopiju un visus Saziņas datus, ne mazāk kā 5 (piecus) gadus no kredīta līguma izbeigšanas dienas.

Aizdevējs Piekrišanas informāciju kā pierādījumu par Klienta sniegto piekrišanu glabā vismaz 5 (piecus) gadus no piekrišanas atsaukšanas brīža saskaņā ar Fizisko personu datu apstrādes likumu.

9. Jūsu tiesības saistībā ar personisko informāciju

9.1. Vispārējā pieeja

Aizdevējs ievēro Klienta tiesības piekļūt, pārvaldīt un kontrolēt savus personas datus, ko apstrādā Aizdevējs. Kad Aizdevējs ir saņēmis Klienta pieprasījumu par kādu no savu zemāk minēto tiesību izmantošanu, Aizdevējs izskata Klienta pieprasījumu un sniedz atbildi bez nepamatotas kavēšanās ne vēlāk kā viena mēneša laikā no pieprasījuma saņemšanas. Šo laika periodu var pagarināt, ja Klienta pieprasījums ir sarežģīts vai ja saņemto pieprasījumu skaita dēļ Aizdevējs nevar sagatavot atbildi iepriekš noteiktajā termiņā.

Ja Klients vēlas izmantot kādas no zemāk minētajām tiesībām, Klients var to darīt, iesniedzot pieprasījumu vienā no šiem veidiem:

 • nosūtot ar drošu elektronisko parakst parakstītu pieprasījumu uz info@vizia.lv;
 • nosūtot parakstītu pieprasījumu uz Skanstes iela 50A, Rīga, LV-1013.

Klienta vārdā pieprasījumu var iesniegt tā pilnvarota persona, ja pieprasījumam ir pievienota spēkā esoša pilnvara, kurā paredzētais pilnvarojuma apmērs būtu tieši attiecināms uz Klienta tiesībām datu apstrādes tiesiskuma un aizsardzības nodrošināšanas jomā.

Aizdevējs patur tiesības pieprasīt no Klienta papildu informāciju, lai pārbaudītu tās personas identitāti, kura ir nosūtījusi pieprasījumu, un aizsargātu Klienta datus no izpaušanas nepiederošām personām.

Klients ir tiesīgs piekļūt saviem personas datiem bez maksas. Tomēr, ja Klienta pieprasījumi ir acīmredzami nepamatoti vai pārmērīgi, Aizdevējs patur tiesības iekasēt atbilstošu samaksu vai atteikties rīkoties saskaņā ar pieprasījumiem.

9.2. Klienta īpašo tiesību kopsavilkums.

9.2.1. Piekļuves tiesības

Klientam ir tiesības saņemt informāciju par to, vai Aizdevējs apstrādā vai neapstrādā Klienta personas datus, un, ja Aizdevējs apstrādā Klienta personas datus, pieprasīt Aizdevēja rīcībā esošo Klienta personas datu kopiju.

Klientam ir tiesības iegūt informāciju par:

 • datu apstrādes mērķiem;
 • apstrādātajām personas datu kategorijām;
 • datu saņēmējiem vai saņēmēju kategorijām;
 • datu glabāšanas ilgumu (vai kritērijiem tā noteikšanai);
 • Klienta tiesībām saistībā ar datu apstrādi;
 • datu avotu (ja personas dati netiek saņemti no Klienta);
 • automatizētu lēmumu pieņemšanu.

9.2.2. Tiesības labot personas datus, ciktāl tas ir iespējams

Klients ir tiesīgs pieprasīt, lai Aizdevējs labo Klienta neprecīzos vai nepareizos personas datus. Aizdevējs dod Klientam iespēju labot savus datus arī Profilā, tomēr ne visus datus var labot, izmantojot šo veidu. Aizdevējam būs jāpārbauda, vai grozītie dati ir patiesi un precīzi.

9.2.3. Tiesības dzēst personas datus, ciktāl tas ir iespējams

Klientam ir tiesības pieprasīt, lai Aizdevējs dzēš Klienta datus. Šīs tiesības var realizēt, ja pastāv viens no zemāk minētajiem iemesliem:

 • personas dati vairs nav nepieciešami saistībā ar mērķiem, kādiem tie tika vākti vai citā veidā apstrādāti;
 • Klients atsauc sniegto piekrišanu;
 • Klients iebilst pret apstrādi;
 • personas datu apstrāde ir notikusi nelikumīgi;
 • personas dati ir jādzēš, lai ievērotu noteikto juridisko pienākumu.

Aizdevējs patur tiesības noraidīt pieprasījumu dzēst Klienta personas datus, ja tam ir likumīgs un juridisks iemesls, piemēram, lai ievērotu noteiktu juridisku pienākumu, kas nosaka apstrādi, lai celtu, īstenotu un aizstāvētu likumīgas prasības vai statistikas vajadzībām, veicot atbilstošus tehniskus un organizatoriskus drošības pasākumus

9.2.4. Tiesības uz personas datu apstrādes ierobežošanu

Klients ir tiesīgs pieprasīt, lai Aizdevējs ierobežotu datu apstrādi, ja pastāv viens no šādiem iemesliem:

 • Klients apstrīd personas datu precizitāti – uz laiku, kurā Aizdevējs var pārbaudīt personas datu precizitāti;
 • apstrāde ir nelikumīga, un Klients iebilst pret personas datu dzēšanu un tās vietā pieprasa datu izmantošanas ierobežošanu;
 • Aizdevējam personas dati apstrādei vairs nav vajadzīgi, taču tie ir nepieciešami Klientam, lai celtu, īstenotu vai aizstāvētu likumīgas prasības;
 • Klients ir iebildis pret datu apstrādi, bet vēl tiek pārbaudīts, vai Aizdevēja leģitīmās intereses nav svarīgākas par Klienta interesēm, tiesībām un brīvībām.

Klienta personas datu apstrādes ierobežošanas gadījumā Aizdevējs apstrādā Klienta personas datus tikai pēc Klienta piekrišanas saņemšanas vai lai celtu, īstenotu vai aizstāvētu likumīgas prasības, citas fiziskas vai juridiskas personas tiesības vai svarīgas sabiedrības intereses. Tas neattiecas uz personas datu glabāšanu.

  9.2.5. Tiesības iebilst pret personas datu apstrādi

  Balstoties uz īpašu situāciju, Klients ir tiesīgs iebilst pret personas datu apstrādi, kas balstās uz Aizdevēja leģitīmo interesi vai ir saistīta ar tiešo mārketingu. Tomēr Aizdevējs ir tiesīgs turpināt datu apstrādi, ja tiek pārliecinoši pierādīts, ka Aizdevēja leģitīmās intereses konkrētajā situācijā ir svarīgākas par Klienta interesēm, tiesībām un brīvībām.

  9.2.6. Tiesības uz datu pārnešanu, ciktāl tas ir iespējams

  Klients ir tiesīgs pieprasīt, lai Aizdevējs pieņem un nosūta Klienta personas datus Klientam vai citam datu pārzinim. Klients var realizēt šīs tiesības, ciktāl Klients ir sniedzis datus, pamatojoties uz piekrišanu vai līgumu, un apstrāde tiek veikta, izmantojot automātiskus līdzekļus.

  Šīs tiesības attiecas arī uz izejas datiem, ko sniedzis Klients, kas attiecas uz Klienta darbību vai izriet no Klienta novērošanas, piemēram, aktivitāšu un vietnes lietošanas vēstures.

  Šīs tiesības neattiecas uz Aizdevēja radītajiem datiem, piemēram, Klienta profiliem, kas radīti, analizējot izejas datus, un riska novērtējumu, lai ievērotu noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas tiesību aktu ievērošanu, kā arī šo tiesību īstenošana nedrīkst nelabvēlīgi ietekmēt citu personu tiesības un brīvības.

  9.2.7. Tiesības atsaukt sniegto piekrišanu

  Klients ir tiesības atsaukt iepriekš sniegto piekrišanu jebkurā laikā, iesniedzot pieprasījumu vienā no šādiem veidiem:

  • nosūtot ar drošu elektronisko parakstu parakstītu pieprasījumu uz info@vizia.lv;
  • nosūtot parakstītu pieprasījumu uz Skanstes iela 50A, Rīga, LV-1013.

  Tomēr tas neietekmē apstrādes, kas veikta pirms Klients atsauc savu piekrišanu, likumību. Šīs tiesības attiecas uz komerciālu paziņojumu saņemšanu no Aizdevēja.

  9.2.8. Tiesības uz automatizēta individuāla lēmuma pārskatīšanu

  Klients ir tiesīgs vērsties pie Aizdevēja un lūgt pārskatīt šīs Privātuma politikas 4.punktā minēto lēmumu, ja Klienta rīcībā ir pierādījumi, ka lēmuma pieņemšanas procesā Aizdevējs ir izmantojis neprecīzus personas datus (t.sk. neprecīzu informāciju par Klienta ienākumiem vai izdevumiem). Minētajā gadījumā pēc Klienta atsevišķa pieprasījuma Aizdevējs apstrīdēto lēmumu pārskata ar Aizdevēja darbinieka līdzdalību.

  9.2.9. Tiesības iesniegt sūdzību nacionālajā fizisko personu datu aizsardzības iestādē

  Neskaidrību gadījumā saistībā ar Klienta personas datiem, Klients var vērsties pie Aizdevēja, un Aizdevējs centīsies sniegt Klientam atbildi vai rast risinājumu Klienta problēmai. Tomēr, ja Klients ir pārliecināts, ka Aizdevējs nevar rast risinājumu, Klients ir tiesīgs iesniegt sūdzību par Aizdevēja veiktajām datu apstrādes darbībām nacionālajā fizisko personu datu aizsardzības iestādē.

  Latvijas Republikas nacionālās fizisko personu datu aizsardzības iestādes kontaktinformācija:

  Datu Valsts Inspekcija, Blaumaņa iela 11/13-15, Rīga, LV-1011, Latvija, tālr.: +371 67223131, elektroniskā pasta adrese: info@dvi.gov.lv.

  9.2.10. Tiesības sazināties ar Aizdevēju un iegūt papildus informāciju par personas datu apstrādi

  Klients ir tiesīgs sazināties ar Aizdevēju jebkurā laikā un saņemt papildu informāciju par apstrādes darbībām.

  Tāpat Klients ir tiesīgs jebkurā laikā sazināties ar Aizdevēja Datu aizsardzības speciālistu par visiem jautājumiem, kas saistīti ar Aizdevēja personas datu apstrādi, rakstot elektroniskā pasta vēstuli uz dati@vizia.lv.

  10. Izmaiņas Privātuma politikā

  Aizdevējam ir tiesības jebkurā laikā veikt izmaiņas Privātuma politikā, publicējot tās Portālā un paziņojot par izmaiņām Profilā. Jebkura Privātuma politikas versija, kas publicēta Portālā, aizstāj visas iepriekšējās Privātuma politikas versijas un stājas spēkā nekavējoties pēc to publicēšanas.