Pastāsti par labāko galamērķi Latvijā un laimē 500 €

Piedalies konkursā, pastāstot par labāko Latvijas vasaras galamērķi, un laimē. Loterijas balvu fonds: 1 naudas balva 500€ apmērā, kura tiks izlozēta 13.05.2021. Balva tiks izlozēta pēc nejaušības principa ar datorprogrammatūras palīdzību.

“Pastāsti par labāko galamērķi Latvijā” loterija (turpmāk tekstā – Loterija) organizētājs ir SIA “ViziaFinance”, reģistrācijas Nr. 40003040217, juridiskā adrese Skanstes iela 50a, Rīga LV-1013.

Loterijas periods – 22.04.2021-12.05.2021.

Loterijā piedalās visi LR iedzīvotāji, kuri līdz 12.05.2021 mājaslapā https://www.vizia.lv/pastasti-par-labako-galamerki pieteiksies izlozei, pastāstot par labāko vasaras galamērķi Latvijā.

Loterijas norises teritorija: Latvijas Republika.

Loterijas balvu fonds: 1 naudas balva 500€ (pieci simti euro, nulle centi) apmērā, kura tiks izlozēta pēc Loterijas perioda beigām, 13.05.2021. Balva tiks izlozēta pēc nejaušības principa ar datorprogrammatūras palīdzību starp dalībniekiem, kuri atbilst Loterijas noteikumiem.

Loterijas balvu ieguvējam tiks nosūtīta SMS uz norādīto tālruni un vēstule uz norādīto e-pasta adresi. Nosūtot savu pieteikumu, dalībnieks piekrīt, ka SIA "ViziaFiance" drīkst izmantot cilvēka nosūtīto pieteikumu pilnībā vai tā daļas reklāmas materiālu izgatavošanā.

Loterijas uzvarētājam jāierodas SIA "ViziaFinance" birojā Skanstes ielā 50a, Rīgā ar derīgu personu apliecinošu dokumentu (pase vai ID karte), lai parakstītu pieņemšanas nodošanas aktu.  Balva dalībniekiem tiks izsniegta ar bankas pārskaitījumu uz pieņemšanas nodošanas aktā norādīto bankas kontu. Loterijas uzvarētājam jāierodas SIA "ViziaFinance" birojā parakstīt pieņemšanas nodošanas aktu un saņemt balvu līdz 31.05.2021. Gadījumā, ja Loterijas uzvarētājs neierodas saņemt balvu noteiktajā termiņā, balva paliek SIA “ViziaFinance” īpašumā.  SIA “ViziaFinance” veic Latvijas Republikas likumdošanā noteikto nodokļu nomaksu, kuri netiek ieturēti no balvu fonda.

Loterijas noteikumi ir izstrādāti saskaņā ar Latvijas Republikas tiesību aktiem, un jebkuri strīdi tiek izskatīti saskaņā ar Latvijas Republikas likumdošanu.

Loterijas dalībnieku personas dati tiks apstrādāti tikai saskaņā ar Latvijas Republikā spēkā esošo personas datu aizsardzības regulējumu, tostarp Vispārīgo datu aizsardzības regulu Nr.95/46/EK un tie netiks izpausti trešajām pusēm bez dalībnieka iepriekšējas atļaujas.

SIA “ViziaFinance” neatbild par sekām, kas radušās kļūdainas informācijas, tostarp personas datu, sniegšanas dēļ, iespējamajiem izdevumiem, kas dalībniekiem varētu rasties saistībā ar dalību Loterijā vai laimestu saņemšanu; vai citām dalībnieka apzināti vai neapzināti pieļautām neprecizitātēm; trešo pušu rīcību vai kļūdām, kuru dēļ tiek kavēta Loterijas norise vai balvu saņemšana.

SIA “ViziaFinance” privātuma politika, pārziņa un tā datu aizsardzības speciālista kontaktinformācija pieejama SIA "ViziaFinance" mājaslapas sadaļā Privātuma Politika.

Konkursā nedrīkst piedalīties SIA “ViziaFinance” darbinieki, vai to pirmās pakāpes radinieki, kā arī ar "ViziaFinance" saistītu uzņēmumu darbinieki un to radinieki. Dalībniekam, nosūtot pieteikumu dalībai loterijā, jābūt sasniegušam 18 gadu vecumu.

SIA “ViziaFinance” saglabā tiesības anulēt balvu Loterijas rezultātus vai izlozēt jaunu uzvarētāju, ja atklājas, ka Loterijas dalībnieki nav ievērojuši šajos noteikumos ietvertās prasības.

Ar Loterijas norisi un rezultātu paziņošanu saistītie SIA “ViziaFinance” lēmumi ir galīgi.

Gadījumā, ja radušies jautājumi vai neskaidrības, lūdzam sazināties ar SIA “ViziaFinance”, sūtot ziņu uz e- pastu: info@vizia.lv.