Piepildi savu Vīziju

“Piepildi savu vīziju” loterija (turpmāk tekstā – Loterija) organizētājs ir SIA “ViziaFinance”, reģistrācijas Nr. 40003040217, juridiskā adrese Skanstes iela 50a, Rīga LV-1013.

Loterijas periods – 19.10.2020-05.11.2020.

Loterijā piedalās visi LR iedzīvotāji, kuri līdz 05.11.2020 uz elektroniska e-pasta adresi piepildi@vizia.lv nosūta pieteikumu Loterijai ar izklāstu un motivāciju, kā cilvēks izmantotu laimestu, ja tiktu izvēlēts.

Loterijas norises teritorija: Latvijas Republika

Loterijas balvu fonds: 1 naudas balva 500€ (pieci simti euro, nulle centi) apmērā, kura tiks izlozēta pēc Loterijas perioda beigām, 06.11.2020. Balva tiks izlozēta pēc nejaušības principa ar datorprogrammatūtas palīdzību starp dalībniekiem, kuri atbilst Loterijas noteikumiem.

Loterijas balvu ieguvējam tiks nosūtīta SMS uz norādīto tālruni un vēstule uz norādīto e-pasta adresi. Nosūtot savu pieteikumu dalībnieks piekrīt, ka SIA "ViziaFiance" drīkst izmantot cilvēka nosūtīto pieteikumu pilnībā vai tā daļas reklāmas materiālu izgatavošanā.

Balva dalībniekiem tiks izsniegta SIA ViziaFinance birojā Skanstes ielā 50a, Rīgā. Balva ir jāizņem līdz 27.11.2020 uzrādot derīgu personu apliecinošu dokumentu (pase vai ID karte). Loterijas uzvarētājam saņemot balvu jāparaksta pieņemšanas-nodošanas akts, norādot savu bankas konta numuru uz kuru tiks pārskaitīta balva.  Gadījumā ja Loterijas uzvarētājs neierodas saņemt balvu noteiktajā termiņā, balva paliek SIA “ViziaFinance” īpašumā.  SIA “ViziaFinance” veic Latvijas Republikas likumdošanā noteikto nodokļu nomaksu, kuri netiek ieturēti no balvu fonda.

Loterijas noteikumi ir izstrādāti saskaņā ar Latvijas Republikas tiesību aktiem, un jebkuri strīdi tiek izskatīti saskaņā ar Latvijas Republikas likumdošanu.

Loterijas dalībnieku personas dati tiks apstrādāti tikai saskaņā ar Latvijas Republikā spēkā esošo personas datu aizsardzības regulējumu, tostarp Vispārīgo datu aizsardzības regulu Nr.95/46/EK un tie netiks izpausti trešajām pusēm bez dalībnieka iepriekšējas atļaujas.

SIA “ViziaFinance” neatbild par: sekām, kas radušās kļūdainas informācijas, tostarp personas datu, sniegšanas dēļ, iespējamajiem izdevumiem, kas dalībniekiem varētu rasties saistībā ar dalību Loterijā vai laimestu saņemšanu; vai citām dalībnieka apzināti vai neapzināti pieļautām neprecizitātēm; trešo pušu rīcību vai kļūdām, kuru dēļ tiek kavēta Loterijas norise vai balvu saņemšana.

SIA “ViziaFinance” privātuma politika, pārziņa un tā datu aizsardzības speciālista kontaktinformācija pieejama Vizia mājaslapā sadaļā Privātuma Politika.

Konkursā nedrīkst piedalīties SIA “ViziaFinance” darbinieki, vai to pirmās pakāpes radinieki, kā arī ar "ViziaFinance" saistītu uzņēmumu darbinieki un to radinieki. Dalībniekam nosūtot pieteikumu dalībai loterijā jābūt sasniegušam 18 gadu vecumu.

SIA “ViziaFinance” saglabā tiesības anulēt balvu Loterijas rezultātus vai izlozēt jaunu uzvarētāju, ja atklājas, ka Loterijas dalībnieki nav ievērojuši šajos noteikumos ietvertās prasības.

Ar Loterijas norisi un rezultātu paziņošanu saistītie SIA “ViziaFinance” lēmumi ir galīgi.

Gadījumā, ja radušies jautājumi vai neskaidrības, lūdzam sazināties ar SIA “ViziaFinance”, sūtot ziņu uz e- pastu: piepildi@vizia.lv